(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chi hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở xá đi học ở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Người hỏi : Trần Tú     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/09/2018 - 21 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 10/09/2018 - 10 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

- Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4, Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày  30/03/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

 

Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

.....

3. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước:

a) Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện:

.........

- Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ;”

 

 

Vậy em xin hỏi: Trường hợp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  của Huyện ủy nếu:

 

1. Nếu học 1 ngày có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập không? Nếu được hỗ trợ thì chỉ tính một lượt đi và về?

2. Trường hợp nếu đi học từ ngày 28/8/2018 đến 6/9/2018 thì được hỗ trợ thanh toán như thế nào? có phải được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập  là một lượt đi và về và hỗ trợ nghỉ lễ ngày 2/9/2018 không?;

          3. Chi  hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập có phải là phải ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ tết mới được hỗ trợ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 17/09/2018 - 14 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, cảm ơn bạn đã có câu hỏi. Sở Tài chính có ý kiến trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 có nêu rõ là các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết).

Vì vậy, trường hợp bạn được cử đi bồi dưỡng theo các lớp quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 36/2018/TT-BTC thì được cơ sở đào tạo hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết) trong những ngày học tập trung.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 36/2018/TT-BTC có nêu “Căn cứ tình hình thực tế và khả năng kinh phí được cấp có thẩm quyền phân bổ hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng CBCC quyết định các mức chi cụ thể cho phù hợp”. Do đó, việc hỗ trợ chi phí đi lại còn tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng kinh phí của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của Huyện khi giao nhiệm vụ tổ chức lớp.

          Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chi hỗ trợ cán bộ không chuyên trách ở xá đi học ở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

- Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4, Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày  30/03/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

 

Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

.....

3. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước:

a) Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện:

.........

- Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ;”

 

 

Vậy em xin hỏi: Trường hợp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  của Huyện ủy nếu:

 

1. Nếu học 1 ngày có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập không? Nếu được hỗ trợ thì chỉ tính một lượt đi và về?

2. Trường hợp nếu đi học từ ngày 28/8/2018 đến 6/9/2018 thì được hỗ trợ thanh toán như thế nào? có phải được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập  là một lượt đi và về và hỗ trợ nghỉ lễ ngày 2/9/2018 không?;

          3. Chi  hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập có phải là phải ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ tết mới được hỗ trợ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

- Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 4, Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày  30/03/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

 

Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

.....

3. Chi tổ chức các lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức trong nước:

a) Các nội dung chi do các cơ sở bồi dưỡng hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp bồi dưỡng CBCC, viên chức, giao nhiệm vụ biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng thực hiện:

.........

- Chi hỗ trợ cho các đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo các khoản: Chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ;”

 

 

Vậy em xin hỏi: Trường hợp những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc, tổ dân phố ở phường, thị trấn trong những ngày đi tập trung học tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị  của Huyện ủy nếu:

 

1. Nếu học 1 ngày có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập không? Nếu được hỗ trợ thì chỉ tính một lượt đi và về?

2. Trường hợp nếu đi học từ ngày 28/8/2018 đến 6/9/2018 thì được hỗ trợ thanh toán như thế nào? có phải được hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập  là một lượt đi và về và hỗ trợ nghỉ lễ ngày 2/9/2018 không?;

          3. Chi  hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập có phải là phải ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ tết mới được hỗ trợ không?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: