(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/09/2018 - 09 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 10/09/2018 - 09 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có liệu lực từ ngày 21/6/2018. nếu cơ quan cấp trên chưa tập huấn thì UBND xã có thể áp dụng các nội dung nghị định này trong công việc tại Bộ phận một cửa hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP UBND Tỉnh     
Thời gian trả lời: 11/09/2018 - 14 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin cảm ơn ông/bà đã có câu hỏi. Câu hỏi của ông bà xin trả lời như sau: Ngày 22/8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2035/UBND-KSTT về việc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP (có văn bản đính kèm) đã chỉ đạo UBND cấp huyện: Giao UBND cấp huyện chủ động ban hành quyết định thành lập, kiện toàn và nâng cấp ngay “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện”. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã ban hành quyết định thành lập, kiện toàn và nâng cấp ngay “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND cấp xã” theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 1553/KH-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh (UBND cấp huyện không chờ Sở Nội vụ xây dựng Đề án theo Kế hoạch số 1553/KH-UBND đã giao, mà thực hiện ngay việc nâng cấp và kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện, cấp xã). Thời gian hoàn thành chậm nhất là trước ngày 10/9/2018. Để biết thêm thông tin ông bà có thể tham khảo văn bản nêu trên. Trân trọng./.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghị định 61/2018/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có liệu lực từ ngày 21/6/2018. nếu cơ quan cấp trên chưa tập huấn thì UBND xã có thể áp dụng các nội dung nghị định này trong công việc tại Bộ phận một cửa hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có liệu lực từ ngày 21/6/2018. nếu cơ quan cấp trên chưa tập huấn thì UBND xã có thể áp dụng các nội dung nghị định này trong công việc tại Bộ phận một cửa hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: