(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: iso và phần mềm một cửa cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 04/04/2018 - 18 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 05/04/2018 - 07 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

iso và phần mềm một cửa cấp xã, iso thực hiện mẫu tích hợp tthc với quy trình iso 9001:2008, trong khi đó phần mềm nột cửa đã phân thời gian giải quyết tthc cả tổng thời gian và chi tiết từng công chức từng khâu giải quyết tthc, bây giờ sở khao học công nghệ mới áp dụng tích hợp trong khi phần mềm đã có sẵn tiễn lợi ứng dụng công nghệ thông tin mã hoá trên phần mềm, giờ triển khai làm ra giấy có cần thiết không? vì sao sở khao học không phối hợp ubnd tỉnh và sở thông tin truyền thông để tích hợp cả vào phần mềm một cửa những gì phần mềm chưa có về iso để chỉ cần phần mềm này tiện lợi giải quyết áp dụng cả iso và tthc. vấn đề này có thể phối hợp khi ban hành bộ tthc hoặc chỉnh sũa phần mềm một cửa một chúc lại phân công thời gian giải quyết tthc là có cả iso và tthc. 

iso 9001:2008 đã không còn phù hợp đi sao phần mềm và tthc hiện nai vì đến nay đã liên thông và kết hợp dịch vụ buu chính trong giải quyết tthc nó có cả sản phẩn và dịch vụ, trong khi  iso 9001:2008 chỉ có sản phẩm chua chú trọng dịch vụ. tóm lại iso 2008 cần bãi bỏ để áp dụng iso 9001:2015 phù họp với bộ tthc và tốc độ cải tiến cchc của tỉnh hiện nay. cứ áp dụng 2008 mà không nhanh chóng chuyển sang 2015 thì vẫn đang dậm chân tại chổ trong khi trong giải quyết tthc đã bước sang  iso 2015 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 10/04/2018 - 13 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1) Về việc tích hợp phần mềm một cửa điện tử, trình tự giải quyết TTHC và quy trình  ISO có liên quan đến giải quyết TTHC

- Cơ sở pháp lý xây dựng Quy trình ISO

+ Mô hình khung HTQLCL quy định các thành phần cụ thể để đảm bảo một Quy trình ISO bao gồm:

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

  1. MỤC ĐÍCH
  2. PHẠM VI
  3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
  5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
  6. BIỂU MẪU
  7. HỒ SƠ CẦN LƯU

+ Theo Quy định tại khoản 4, Điều 4, Chương II Xây dựng, áp dụng HTQLCL của Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ: Cập nhật các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL để áp dụng trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản Quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành.

- Về TTHC và phầm mềm “một cửa điện tử” chưa đáp ứng đầy đủ các nội dung theo Quy trình ISO: thiếu thành phần hồ sơ cần lưu. Riêng phần mềm “một cửa điện tử”, sau khi các ngành công bố TTHC thì phối hợp với ngành Thông tin Truyền thông để cập nhật trên hệ thống phần mềm “một cửa điện tử”.

Trong thời gian vừa qua, Sở Khoa học và Công Nghệ đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (trước đây là Sở Tư pháp) nghiên cứu tích hợp TTHC và Quy trình ISO. Tuy nhiên do thay đổi hình thức công bố TTHC nên việc tích hợp trên chỉ thực hiện đối với các đơn vị có TTHC áp dụng tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Đồng thời việc tích hợp chỉ áp dụng đối với các TTHC đã được công bố. Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các ngành phải rà soát và công bố lại TTHC. Trong thời gian chờ đợi công bố lại TTHC việc áp dụng của các đơn vị sẽ bị gián đoạn.

Do vậy Sở KH&CN đã nghiên cứu và khắc phục hạn chế trong trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhưng chưa kịp công bố lại TTHC thì các ngành chỉnh sửa quy trình ISO theo biễu mẫu tích hợp đã hướng dẫn cho các ngành trong Hội nghị hướng dẫn “Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Tích hợp quy trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC” do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 03 và 04/4/2018.

2) Về việc áp dụng HTQLCL theo ISO 9001:2015

- Theo Công văn số 5335/BKHCN-TĐC ngày 29/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng TCVN 9001:2015, TCVN 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan như sau:

+ Các tổ chức, doanh nghiệp được phép tiếp tục áp dụng tự nguyện Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đến thời hạn là 30/9/2018;

+ Các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì việc áp dụng phiên bản phù hợp của TCVN ISO 9001 được thực hiện theo Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước vẫn tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Tiếp đến ngày 21/02/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 419/BKHCN-TĐC về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015 (kèm theo văn bản) cho các cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 chuyển đổi sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/6/2021.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để trình UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nếu đơn vị có khả năng thì có thể tự thực hiện chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (nếu cần).

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: iso và phần mềm một cửa cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

iso và phần mềm một cửa cấp xã, iso thực hiện mẫu tích hợp tthc với quy trình iso 9001:2008, trong khi đó phần mềm nột cửa đã phân thời gian giải quyết tthc cả tổng thời gian và chi tiết từng công chức từng khâu giải quyết tthc, bây giờ sở khao học công nghệ mới áp dụng tích hợp trong khi phần mềm đã có sẵn tiễn lợi ứng dụng công nghệ thông tin mã hoá trên phần mềm, giờ triển khai làm ra giấy có cần thiết không? vì sao sở khao học không phối hợp ubnd tỉnh và sở thông tin truyền thông để tích hợp cả vào phần mềm một cửa những gì phần mềm chưa có về iso để chỉ cần phần mềm này tiện lợi giải quyết áp dụng cả iso và tthc. vấn đề này có thể phối hợp khi ban hành bộ tthc hoặc chỉnh sũa phần mềm một cửa một chúc lại phân công thời gian giải quyết tthc là có cả iso và tthc. 

iso 9001:2008 đã không còn phù hợp đi sao phần mềm và tthc hiện nai vì đến nay đã liên thông và kết hợp dịch vụ buu chính trong giải quyết tthc nó có cả sản phẩn và dịch vụ, trong khi  iso 9001:2008 chỉ có sản phẩm chua chú trọng dịch vụ. tóm lại iso 2008 cần bãi bỏ để áp dụng iso 9001:2015 phù họp với bộ tthc và tốc độ cải tiến cchc của tỉnh hiện nay. cứ áp dụng 2008 mà không nhanh chóng chuyển sang 2015 thì vẫn đang dậm chân tại chổ trong khi trong giải quyết tthc đã bước sang  iso 2015 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

iso và phần mềm một cửa cấp xã, iso thực hiện mẫu tích hợp tthc với quy trình iso 9001:2008, trong khi đó phần mềm nột cửa đã phân thời gian giải quyết tthc cả tổng thời gian và chi tiết từng công chức từng khâu giải quyết tthc, bây giờ sở khao học công nghệ mới áp dụng tích hợp trong khi phần mềm đã có sẵn tiễn lợi ứng dụng công nghệ thông tin mã hoá trên phần mềm, giờ triển khai làm ra giấy có cần thiết không? vì sao sở khao học không phối hợp ubnd tỉnh và sở thông tin truyền thông để tích hợp cả vào phần mềm một cửa những gì phần mềm chưa có về iso để chỉ cần phần mềm này tiện lợi giải quyết áp dụng cả iso và tthc. vấn đề này có thể phối hợp khi ban hành bộ tthc hoặc chỉnh sũa phần mềm một cửa một chúc lại phân công thời gian giải quyết tthc là có cả iso và tthc. 

iso 9001:2008 đã không còn phù hợp đi sao phần mềm và tthc hiện nai vì đến nay đã liên thông và kết hợp dịch vụ buu chính trong giải quyết tthc nó có cả sản phẩn và dịch vụ, trong khi  iso 9001:2008 chỉ có sản phẩm chua chú trọng dịch vụ. tóm lại iso 2008 cần bãi bỏ để áp dụng iso 9001:2015 phù họp với bộ tthc và tốc độ cải tiến cchc của tỉnh hiện nay. cứ áp dụng 2008 mà không nhanh chóng chuyển sang 2015 thì vẫn đang dậm chân tại chổ trong khi trong giải quyết tthc đã bước sang  iso 2015 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: