(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Yêu cầu cung cấp thông tin của doang nghiệp này cho doanh nghiệp có liên quan tranh chấp tài sản ( bố tranh chấp tài sản với con)
Người hỏi : Trần Hùng Mạnh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/06/2017 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 30/06/2017 - 14 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

Trường hợp nguyên đơn của vụ án ( Công Ty TNHH A  có tranh chấp tài sản là bãi xe với Công ty TNHH B ) yêu cầu Chi cục Thuế quản lý công ty TNHH B cung cấp doanh thu của bãi xe hiện đang do Công ty TNHH B quản lý

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Công ty TNHH A đề nghị cung cấp thông tin về bãi xe ( số liệu doanh thu của bãi xe hiện do Công ty TNHH B là đúng pháp luật không?

2.     TRường hợp Chi cục Thuế không cung cấp cho Công ty TNHH A thì Toà án nhân dân huyện thu thập theo cách nào ( Yêu cầu cơ quan nào cung cấp số liệu doanh thu của bãi xe do Công ty TNHH B đang quản lý )?

3.     Chi cục Thuế huyện có phải cung cấp số liệu doanh thu của bãi xe do Công ty TNHH B đang quản lý cho Công ty TNHH A không? Căn cứ pháp lý để cung cấp thông tin hoạc không cung cấp thông tin cho Công ty TNHH B?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 06/07/2017 - 14 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 73 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 10 quy định:

“Điều 73. Bảo mật thông tin của người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;

b) Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước;

c) Các cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên...”

Căn cứ quy định nêu trên, Cơ quan Quản lý Thuế, công chức quản lý thuế  phải giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

          Cơ quan Quản lý thuế cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án; Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước; Các cơ quan quản lý khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Yêu cầu cung cấp thông tin của doang nghiệp này cho doanh nghiệp có liên quan tranh chấp tài sản ( bố tranh chấp tài sản với con)
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

Trường hợp nguyên đơn của vụ án ( Công Ty TNHH A  có tranh chấp tài sản là bãi xe với Công ty TNHH B ) yêu cầu Chi cục Thuế quản lý công ty TNHH B cung cấp doanh thu của bãi xe hiện đang do Công ty TNHH B quản lý

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Công ty TNHH A đề nghị cung cấp thông tin về bãi xe ( số liệu doanh thu của bãi xe hiện do Công ty TNHH B là đúng pháp luật không?

2.     TRường hợp Chi cục Thuế không cung cấp cho Công ty TNHH A thì Toà án nhân dân huyện thu thập theo cách nào ( Yêu cầu cơ quan nào cung cấp số liệu doanh thu của bãi xe do Công ty TNHH B đang quản lý )?

3.     Chi cục Thuế huyện có phải cung cấp số liệu doanh thu của bãi xe do Công ty TNHH B đang quản lý cho Công ty TNHH A không? Căn cứ pháp lý để cung cấp thông tin hoạc không cung cấp thông tin cho Công ty TNHH B?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

 

Trường hợp nguyên đơn của vụ án ( Công Ty TNHH A  có tranh chấp tài sản là bãi xe với Công ty TNHH B ) yêu cầu Chi cục Thuế quản lý công ty TNHH B cung cấp doanh thu của bãi xe hiện đang do Công ty TNHH B quản lý

 

Vậy cho em xin hỏi:

 

1.     Công ty TNHH A đề nghị cung cấp thông tin về bãi xe ( số liệu doanh thu của bãi xe hiện do Công ty TNHH B là đúng pháp luật không?

2.     TRường hợp Chi cục Thuế không cung cấp cho Công ty TNHH A thì Toà án nhân dân huyện thu thập theo cách nào ( Yêu cầu cơ quan nào cung cấp số liệu doanh thu của bãi xe do Công ty TNHH B đang quản lý )?

3.     Chi cục Thuế huyện có phải cung cấp số liệu doanh thu của bãi xe do Công ty TNHH B đang quản lý cho Công ty TNHH A không? Căn cứ pháp lý để cung cấp thông tin hoạc không cung cấp thông tin cho Công ty TNHH B?

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

                

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: