(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn có thể nộp sớm nhất là ngày nào?
Người hỏi : Nông Văn Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/09/2016 - 09 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 26/09/2016 - 09 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015  hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định tại điều 6 như sau:

“ Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý.

2. Hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. ”.

 

Vậy em xin hỏi:           

1.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn có thể nộp sớm nhất là ngày nào?

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hộ khoán có sử dụng hóa đơn quyển nộp sớm nhất có thể cho cơ quan thuế là vào ngày nào?

3. Người nộp thuế có được nộp thuế khoán và thuế theo hóa đơn ( có sử dụng hóa đơn quyển ) vào ngày cuối cùng của quý phát sinh không?

 

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 


 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/10/2016 - 08 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

....

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý.

2. Hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

b.2) Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.”

Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

Trường hợp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hộ khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế nộp sớm hơn thì bạn đọc liên hệ Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được xem xét.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn có thể nộp sớm nhất là ngày nào?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015  hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định tại điều 6 như sau:

“ Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý.

2. Hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. ”.

 

Vậy em xin hỏi:           

1.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn có thể nộp sớm nhất là ngày nào?

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hộ khoán có sử dụng hóa đơn quyển nộp sớm nhất có thể cho cơ quan thuế là vào ngày nào?

3. Người nộp thuế có được nộp thuế khoán và thuế theo hóa đơn ( có sử dụng hóa đơn quyển ) vào ngày cuối cùng của quý phát sinh không?

 

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 


 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

 

Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm  2015  hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có quy định tại điều 6 như sau:

“ Điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

1. Nguyên tắc khai thuế

b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hoá đơn theo quý.

2. Hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. ”.

 

Vậy em xin hỏi:           

1.Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn có thể nộp sớm nhất là ngày nào?

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hộ khoán có sử dụng hóa đơn quyển nộp sớm nhất có thể cho cơ quan thuế là vào ngày nào?

3. Người nộp thuế có được nộp thuế khoán và thuế theo hóa đơn ( có sử dụng hóa đơn quyển ) vào ngày cuối cùng của quý phát sinh không?

 

 

 

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 


 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: