(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Liên quan đến thành lập tổ hợp tác
Người hỏi : Chu Thị Tường Vi     Số điện thoại:      Email: vichuthituongln@gmail.com     Địa chỉ: Lâm Đồng
Ngày hỏi: 17/07/2016 - 15 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 19/07/2016 - 08 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Muốn thành lập tổ hợp tác thì những thành viên trong tổ phải ở cùng huyện hay khác huyện cũng được thành lập chung tổ hợp tác 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 26/07/2016 - 07 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác thì tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tự nguyện tham gia và tán thành các nội dung của hợp đồng hợp tác đều có thể trở thành tổ viên tổ hợp tác. Một cá nhân có thể là thành viên của nhiều tổ hợp tác;

Vì vậy, Nghị định 151 nêu trên  không quy định các thành viên phải ở cùng huyện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Liên quan đến thành lập tổ hợp tác
 Nội dung câu hỏi:

Muốn thành lập tổ hợp tác thì những thành viên trong tổ phải ở cùng huyện hay khác huyện cũng được thành lập chung tổ hợp tác 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Muốn thành lập tổ hợp tác thì những thành viên trong tổ phải ở cùng huyện hay khác huyện cũng được thành lập chung tổ hợp tác 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: