(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ 70% đối với cán bộ công chức viên chức vùng khó khăn tại 20 xã thuộc tỉnh Tay Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/07/2016 - 15 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 19/07/2016 - 08 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh

- Vừa rồi Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có  nhận được công văn số 1443/UBND-DT ngày 01 tháng 6 năm 2016 về việc phúc đáp Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về việc xác định xã đặt biệt khó khăn theo như công văn trên thì Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 cảu Thủ tướng Chính phủ thì 20 xã của tỉnh Tây Ninh không thuộc xã đặc biệt khó khăn.

 Ngược lại  Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng  Chính phủ  về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 cảu Thủ tướng chính phủ  đã công nhận 20 xã của tỉnh Tây Ninh thuộc xã khó khăn. Như vậy việc hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức hiện đang công tác tại xã đã được Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 củaThủ tướng chính phủ  đã công nhận 20 xã của tỉnh Tây Ninh thuộc xã khó khăn có được không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/11/2016 - 08 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 04/8/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 141/SNV-XDCQ&CTTN gửi Bộ Nội vụ Về việc cho ý kiến đối với việc thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP;  Ngày 03/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2791/UBND-KTTC gửi Văn phòng Chính phủ Về việc xin ý kiến đối với việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ.

Đến nay, Sở Nội vụ chưa được hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương. Do đó, phải chờ văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP mà bạn nêu trên.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng XDCQ&CTTN số điện thoại 0663824492.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ 70% đối với cán bộ công chức viên chức vùng khó khăn tại 20 xã thuộc tỉnh Tay Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh

- Vừa rồi Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có  nhận được công văn số 1443/UBND-DT ngày 01 tháng 6 năm 2016 về việc phúc đáp Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về việc xác định xã đặt biệt khó khăn theo như công văn trên thì Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 cảu Thủ tướng Chính phủ thì 20 xã của tỉnh Tây Ninh không thuộc xã đặc biệt khó khăn.

 Ngược lại  Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng  Chính phủ  về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 cảu Thủ tướng chính phủ  đã công nhận 20 xã của tỉnh Tây Ninh thuộc xã khó khăn. Như vậy việc hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức hiện đang công tác tại xã đã được Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 củaThủ tướng chính phủ  đã công nhận 20 xã của tỉnh Tây Ninh thuộc xã khó khăn có được không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh

- Vừa rồi Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu có  nhận được công văn số 1443/UBND-DT ngày 01 tháng 6 năm 2016 về việc phúc đáp Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu về việc xác định xã đặt biệt khó khăn theo như công văn trên thì Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 cảu Thủ tướng Chính phủ thì 20 xã của tỉnh Tây Ninh không thuộc xã đặc biệt khó khăn.

 Ngược lại  Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng  Chính phủ  về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 cảu Thủ tướng chính phủ  đã công nhận 20 xã của tỉnh Tây Ninh thuộc xã khó khăn. Như vậy việc hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức hiện đang công tác tại xã đã được Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 củaThủ tướng chính phủ  đã công nhận 20 xã của tỉnh Tây Ninh thuộc xã khó khăn có được không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: