(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Xã Tân Hà, huyện Tân Châu
Ngày hỏi: 20/01/2016 - 11 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 20/01/2016 - 15 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi vừa biết được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa bàn hành Công văn số 06/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo như cách trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn này thì “Trường hợp 1:  Người thuộc vũng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn công tác tại chỗ thì không được hưởng trợ cấp lần đầu vì không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Trường hợp này chỉ được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP”…

Tôi có Công văn số 3514/BNV-TL của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng vụ tiền lương Đoàn Cường ký ngày 27/9/2012 về chính sách trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Bộ Nội vụ trả lời trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (không phân biệt người địa phương hay người nơi khác) là người đang công tác hay người đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định 116/2010/ND-CP có hiệu lực, thì được hưởng trợ cấp lần đầu. Trên các trang trực tuyến của Chính phủ cũng được Bộ Nội vụ trả lời tương tự.

Như vậy, Công văn số 06/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh trả lời cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh không đúng với hướng dẫn của Bộ Nội vụ về quy định trợ cấp lần đầu.

Để đảm bảo chế độ, chính sách cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu và trả lời cho tôi được rõ.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/05/2016 - 11 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Vấn đề bạn hỏi chưa rõ ràng, đề nghị bạn liên hệ phòng XDCQ&CTTN: 066.3824492 để được hướng dẫn.

Thân chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

Tôi vừa biết được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa bàn hành Công văn số 06/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo như cách trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn này thì “Trường hợp 1:  Người thuộc vũng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn công tác tại chỗ thì không được hưởng trợ cấp lần đầu vì không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Trường hợp này chỉ được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP”…

Tôi có Công văn số 3514/BNV-TL của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng vụ tiền lương Đoàn Cường ký ngày 27/9/2012 về chính sách trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Bộ Nội vụ trả lời trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (không phân biệt người địa phương hay người nơi khác) là người đang công tác hay người đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định 116/2010/ND-CP có hiệu lực, thì được hưởng trợ cấp lần đầu. Trên các trang trực tuyến của Chính phủ cũng được Bộ Nội vụ trả lời tương tự.

Như vậy, Công văn số 06/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh trả lời cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh không đúng với hướng dẫn của Bộ Nội vụ về quy định trợ cấp lần đầu.

Để đảm bảo chế độ, chính sách cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu và trả lời cho tôi được rõ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi vừa biết được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh vừa bàn hành Công văn số 06/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện chế độ trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Theo như cách trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn này thì “Trường hợp 1:  Người thuộc vũng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn công tác tại chỗ thì không được hưởng trợ cấp lần đầu vì không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Trường hợp này chỉ được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị định 116/2010/NĐ-CP”…

Tôi có Công văn số 3514/BNV-TL của Bộ Nội vụ do Vụ trưởng vụ tiền lương Đoàn Cường ký ngày 27/9/2012 về chính sách trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Bộ Nội vụ trả lời trường hợp cán bộ, công chức, viên chức (không phân biệt người địa phương hay người nơi khác) là người đang công tác hay người đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định 116/2010/ND-CP có hiệu lực, thì được hưởng trợ cấp lần đầu. Trên các trang trực tuyến của Chính phủ cũng được Bộ Nội vụ trả lời tương tự.

Như vậy, Công văn số 06/SNV-XDCQ&CTTN ngày 18/01/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh trả lời cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh không đúng với hướng dẫn của Bộ Nội vụ về quy định trợ cấp lần đầu.

Để đảm bảo chế độ, chính sách cho CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu và trả lời cho tôi được rõ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: