(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ tập sự công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/07/2015 - 07 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 02/07/2015 - 09 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cơ quan, theo tôi tìm hiểu thì căn cứ điều 12, Thông tư Số: 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ như sau:

Điều 12. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Tôi là sinh viên tạo nguồn nhận nhiệm vụ từ 1/8/2014 đến nay, được cơ quan cho đi thi công chức năm 2014 và vừa trúng tuyển kỳ thi công chức 2014;Như vậy, thời gian tôi làm việc từ trước đến giờ (chưa đủ 12 tháng) có được tính dồn vào thời gian tập sự không?trong thời gian làm việc thì có đóng BHXH bắt buộc.

Rất mong sự giải đáp của quý cơ quan!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 19/08/2015 - 14 Giờ 12 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Các trường hợp đủ điều kiện để được miễn chế độ tập sự đối với công chức  nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhỏ hơn thời gian tập sự, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị, kèm hồ sơ gửi về Sở Nội vụ xem xét, cho ý kiến để thời gian công tác được cộng dồn vào thời gian tập sự.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức Viên chức 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ tập sự công chức
 Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cơ quan, theo tôi tìm hiểu thì căn cứ điều 12, Thông tư Số: 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ như sau:

Điều 12. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Tôi là sinh viên tạo nguồn nhận nhiệm vụ từ 1/8/2014 đến nay, được cơ quan cho đi thi công chức năm 2014 và vừa trúng tuyển kỳ thi công chức 2014;Như vậy, thời gian tôi làm việc từ trước đến giờ (chưa đủ 12 tháng) có được tính dồn vào thời gian tập sự không?trong thời gian làm việc thì có đóng BHXH bắt buộc.

Rất mong sự giải đáp của quý cơ quan!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính thưa quý cơ quan, theo tôi tìm hiểu thì căn cứ điều 12, Thông tư Số: 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ như sau:

Điều 12. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

Tôi là sinh viên tạo nguồn nhận nhiệm vụ từ 1/8/2014 đến nay, được cơ quan cho đi thi công chức năm 2014 và vừa trúng tuyển kỳ thi công chức 2014;Như vậy, thời gian tôi làm việc từ trước đến giờ (chưa đủ 12 tháng) có được tính dồn vào thời gian tập sự không?trong thời gian làm việc thì có đóng BHXH bắt buộc.

Rất mong sự giải đáp của quý cơ quan!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: