(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
Người hỏi : CÁ NHÂN     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TÂY NINH
Ngày hỏi: 18/03/2015 - 10 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 18/03/2015 - 11 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào chương trình.

KÍnh nhờ chương trình trả lời dùm đrrt tôi được hiểu rõ hơn về nội dung sau:

- Tôi có bằng khen của UBND tỉnh năm 2013

- Lao động tiên tiến do UBND huyện cấp năm 2013

Theo quy định nâng bậc lương của UBND huyện thì ttoi đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng.

Tôi được bổ nhiệm vào ngạch ngày 01/03/2012 đến ngày 01/03/2015 tôi đã đến hạn nâng bậc lương thường xuyên.

Tuy nhiên trong tháng 01/2015 UBND huyện có văn bản yêu cầu các đơn vị lập danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2014. Tôi đã làm tờ trình gửi phòng Nội vụ.

Do đến đầu tháng 3 hội đồng nâng lương trước thời hạn chưa họp xét nên đến kỳ nâng bậc lương thường xuyên cơ quan đã làm tờ trình nâng bậc lương cho tôi từ ngày 01/3/2015.

Đến giữa tháng 3 hội đồng mới tiến hành họp xét có nói rằng tôi mới được nâng bậc lương thường xuyên từ ngày 01/3/2015 nên k xét cho tôi nữa.

Theo tôi tìm hiểu thì thông tư 08 quy định là chỉ xét đến ngày 31/12 của năm trước CHỨ CHƯA XÉT TỚI NĂM SAU (MÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI RƠI VÀO NĂM 2015)

Vậy nhờ chương trình trả lời để tôi được hiểu rõ hơn trong trường hợp của tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2014 hay không? (Do tôi đã hỏi phòng Nội vụ rồi nhưng tôi chưa rõ)

XIn cảm ơn chương trình.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 20/05/2015 - 16 Giờ 32 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo Nội dung câu hỏi Anh (Chị) cung cấp chưa rõ ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp hiện hưởng, thời gian tính nâng bậc lương lần sau, quy chế xét nâng lương trước hạn của cơ quan, đơn vị hiện đang công tác (nội dung quy định về trình tự xét và cấp độ thành tích được xét nâng lương trước thời hạn 09 tháng).

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Điểm 1, Điều 3, Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nếu Anh (Chị) đáp ứng đủ tất cả các điều kiện nằm trong đối tượng xét nâng lương trước thời hạn năm 2014 ( thời gian thực hiện vào Quý I hàng năm) thì việc ra quyết định nâng bậc lương thường xuyên khi đến thời gian nâng lương thường xuyên nằm trong Quý I là đúng quy định, nếu sau khi quyết định nâng lương thường xuyên mà đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ( có thời gian thực hiện xét nâng lương trước thời hạn sau thời gian nâng lương thường xuyên ) thì quyết định nâng lương trước thời hạn sẽ thay thế Quyết định nâng lương thường xuyên đã ban hành). Thông tin chưa rõ Anh (chị) có thể liên hệ số điện thoại 066.3839968 Phòng Công chức viên chức  thuộc Sở Nội vụ.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào chương trình.

KÍnh nhờ chương trình trả lời dùm đrrt tôi được hiểu rõ hơn về nội dung sau:

- Tôi có bằng khen của UBND tỉnh năm 2013

- Lao động tiên tiến do UBND huyện cấp năm 2013

Theo quy định nâng bậc lương của UBND huyện thì ttoi đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng.

Tôi được bổ nhiệm vào ngạch ngày 01/03/2012 đến ngày 01/03/2015 tôi đã đến hạn nâng bậc lương thường xuyên.

Tuy nhiên trong tháng 01/2015 UBND huyện có văn bản yêu cầu các đơn vị lập danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2014. Tôi đã làm tờ trình gửi phòng Nội vụ.

Do đến đầu tháng 3 hội đồng nâng lương trước thời hạn chưa họp xét nên đến kỳ nâng bậc lương thường xuyên cơ quan đã làm tờ trình nâng bậc lương cho tôi từ ngày 01/3/2015.

Đến giữa tháng 3 hội đồng mới tiến hành họp xét có nói rằng tôi mới được nâng bậc lương thường xuyên từ ngày 01/3/2015 nên k xét cho tôi nữa.

Theo tôi tìm hiểu thì thông tư 08 quy định là chỉ xét đến ngày 31/12 của năm trước CHỨ CHƯA XÉT TỚI NĂM SAU (MÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI RƠI VÀO NĂM 2015)

Vậy nhờ chương trình trả lời để tôi được hiểu rõ hơn trong trường hợp của tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2014 hay không? (Do tôi đã hỏi phòng Nội vụ rồi nhưng tôi chưa rõ)

XIn cảm ơn chương trình.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào chương trình.

KÍnh nhờ chương trình trả lời dùm đrrt tôi được hiểu rõ hơn về nội dung sau:

- Tôi có bằng khen của UBND tỉnh năm 2013

- Lao động tiên tiến do UBND huyện cấp năm 2013

Theo quy định nâng bậc lương của UBND huyện thì ttoi đủ điều kiện để nâng bậc lương trước thời hạn 09 tháng.

Tôi được bổ nhiệm vào ngạch ngày 01/03/2012 đến ngày 01/03/2015 tôi đã đến hạn nâng bậc lương thường xuyên.

Tuy nhiên trong tháng 01/2015 UBND huyện có văn bản yêu cầu các đơn vị lập danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2014. Tôi đã làm tờ trình gửi phòng Nội vụ.

Do đến đầu tháng 3 hội đồng nâng lương trước thời hạn chưa họp xét nên đến kỳ nâng bậc lương thường xuyên cơ quan đã làm tờ trình nâng bậc lương cho tôi từ ngày 01/3/2015.

Đến giữa tháng 3 hội đồng mới tiến hành họp xét có nói rằng tôi mới được nâng bậc lương thường xuyên từ ngày 01/3/2015 nên k xét cho tôi nữa.

Theo tôi tìm hiểu thì thông tư 08 quy định là chỉ xét đến ngày 31/12 của năm trước CHỨ CHƯA XÉT TỚI NĂM SAU (MÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÔI RƠI VÀO NĂM 2015)

Vậy nhờ chương trình trả lời để tôi được hiểu rõ hơn trong trường hợp của tôi có được nâng bậc lương trước thời hạn trong năm 2014 hay không? (Do tôi đã hỏi phòng Nội vụ rồi nhưng tôi chưa rõ)

XIn cảm ơn chương trình.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: