(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CAU HOI VE PHO CAP GDMN
Người hỏi : nguyen tham     Số điện thoại: 01285582141     Email: nguyentham05011985@gmail.com.vn     Địa chỉ: Truong Đong- Tay Ninh
Ngày hỏi: 01/12/2014 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 01/12/2014 - 16 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Danh muc cac cong van ve cong tac pho cap cua Sơ Giáo Dục Thanh Pho Tay Ninh em phia tim ở trang web nao?

Công Van 1330 ve viec bo sung thanh vien Ban chỉ đạo pho cap giao duc

Công văn 1790 ve viec dang ky thoi han hoan thanh PCGDMN

Công văn 1871 to trinh de nghi uy ban tinh quyet dinh ban hanh ke hoach pho cap GDMN


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/12/2014 - 17 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

1. Trước tiên Sở GDĐT thuộc UBND tỉnh Tây Ninh chứ không phải TP. Tây Ninh.

2. Hiện các văn bản của Sở chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc Sở đều có trên phần mềm Tic_Office. BGH các trường đều nhận được văn bản chỉ đạo. Trên trang tayninh.edu.vn chỉ cung cấp văn bản Bộ và đăng nhập phần mềm Tic_Office để nhận văn bản.

3. Xin bạn cung cấp email và thuộc đơn vị trực thuộc nào không nhận được văn bản? tên loại văn bản thuộc Sở GDĐT Tây Ninh ban hành. Văn Phòng Sở sẽ cung cấp ngay qua email cá nhân!

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CAU HOI VE PHO CAP GDMN
 Nội dung câu hỏi:

Danh muc cac cong van ve cong tac pho cap cua Sơ Giáo Dục Thanh Pho Tay Ninh em phia tim ở trang web nao?

Công Van 1330 ve viec bo sung thanh vien Ban chỉ đạo pho cap giao duc

Công văn 1790 ve viec dang ky thoi han hoan thanh PCGDMN

Công văn 1871 to trinh de nghi uy ban tinh quyet dinh ban hanh ke hoach pho cap GDMN

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Danh muc cac cong van ve cong tac pho cap cua Sơ Giáo Dục Thanh Pho Tay Ninh em phia tim ở trang web nao?

Công Van 1330 ve viec bo sung thanh vien Ban chỉ đạo pho cap giao duc

Công văn 1790 ve viec dang ky thoi han hoan thanh PCGDMN

Công văn 1871 to trinh de nghi uy ban tinh quyet dinh ban hanh ke hoach pho cap GDMN

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: