(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc nộp báo cáo thuế GTGT từ tháng sang quý theo TT 151
Người hỏi : DNTN Đặng Quang Vinh     Số điện thoại: 066.3827192     Email: anhthi.phamthi@gmai.com     Địa chỉ: 569 CMT8, Phường 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 25/11/2014 - 15 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 26/11/2014 - 11 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi : - Cục Thuế Tây Ninh

                   - Chi Cục Thuế TP Tây Ninh

Theo thông tư 156/2013-TT-BTC , Doanh nghiệp chung tôi có doanh thu năm 2013 là 25 tỷ nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng, nhưng theo TT151-2014-TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lưc từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 . Điều 15 TT 151 sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 điều 11 TT 156/2013-TT-BTC về việc khai thuế GTGT theo quý :" Khai thuế theo quý áp dụng với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Thời kỳ khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổ định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Theo như ví dụ trong thông tư 151 như sau: Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế theo quý từ ngày 1/10/2014

Như vậy Doanh Nghiệp chúng tôi có phải nộp báo cáo Tháng 10/2014 không? hay Doanh Nghiệp có phải thông báo với cơ quan thuế là đã chuyển sang báo cáo quý? Nếu nộp báo cáo GTGT Tháng 10/2014 thì năm 2015 Doanh Nghiệp chúng tôi báo cáo theo quý hay tháng?

Rất mong nhận được trả lời từ cơ quan quản lý thuế.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 02/12/2014 - 10 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: DNTN Đặng Quang Vinh.

Rất vui khi nhận được những vướng mắc của Doanh nghiệp.

Theo nội dung vướng mắc của Doanh nghiệp. Chi cục Thếu thành Phố Tây Ninh có văn bản trả lời như sau:

- Căn cứ hướng dẫn của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính tại Điều 11, khoản 2, điểm b.1, b.2 “... Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.”; “… Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.”

- Căn cứ Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/1014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế; tại Điều 15, sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

+ “b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

+ Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Theo đó:

Nếu DNTN Đặng Quang Vinh năm 2013 có tổng doanh thu 25 tỷ (ở mức từ 50 tỷ đồng trở xuống) thì thuộc diện nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quý bắt đầu từ kỳ khai thuế quý 4 (từ 01/10/2014 trong chu kỳ ổn định đến hết ngày 31/12/2016). Và nếu DNTN Đặng Quang Vinh muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì thực hiện gửi thông báo theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Nếu DNTN Đặng Quang Vinh từ ngày 01/7/2013 (Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) đã có đăng ký và cam kết với Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh về nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng thì tiếp tục nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng đến ngày 31/12/2016; Trong trọn năm 2016 (đủ 12 tháng) DNTN Đặng Quang Vinh có tổng doanh thu từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thuộc diện nộp hồ sơ khai thuế theo quý kể từ năm 2017.

(Văn bản sẽ được gửi đến địa chỉ của DN)

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc nộp báo cáo thuế GTGT từ tháng sang quý theo TT 151
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi : - Cục Thuế Tây Ninh

                   - Chi Cục Thuế TP Tây Ninh

Theo thông tư 156/2013-TT-BTC , Doanh nghiệp chung tôi có doanh thu năm 2013 là 25 tỷ nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng, nhưng theo TT151-2014-TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lưc từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 . Điều 15 TT 151 sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 điều 11 TT 156/2013-TT-BTC về việc khai thuế GTGT theo quý :" Khai thuế theo quý áp dụng với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Thời kỳ khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổ định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Theo như ví dụ trong thông tư 151 như sau: Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế theo quý từ ngày 1/10/2014

Như vậy Doanh Nghiệp chúng tôi có phải nộp báo cáo Tháng 10/2014 không? hay Doanh Nghiệp có phải thông báo với cơ quan thuế là đã chuyển sang báo cáo quý? Nếu nộp báo cáo GTGT Tháng 10/2014 thì năm 2015 Doanh Nghiệp chúng tôi báo cáo theo quý hay tháng?

Rất mong nhận được trả lời từ cơ quan quản lý thuế.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi : - Cục Thuế Tây Ninh

                   - Chi Cục Thuế TP Tây Ninh

Theo thông tư 156/2013-TT-BTC , Doanh nghiệp chung tôi có doanh thu năm 2013 là 25 tỷ nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng, nhưng theo TT151-2014-TT-BTC ngày 10/10/2014 có hiệu lưc từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 . Điều 15 TT 151 sửa đổi bổ sung điểm b khoản 2 điều 11 TT 156/2013-TT-BTC về việc khai thuế GTGT theo quý :" Khai thuế theo quý áp dụng với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Thời kỳ khai thuế theo quý hay tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổ định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016.

Theo như ví dụ trong thông tư 151 như sau: Doanh nghiệp C năm 2013 có tổng doanh thu là 38 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế theo quý từ ngày 1/10/2014

Như vậy Doanh Nghiệp chúng tôi có phải nộp báo cáo Tháng 10/2014 không? hay Doanh Nghiệp có phải thông báo với cơ quan thuế là đã chuyển sang báo cáo quý? Nếu nộp báo cáo GTGT Tháng 10/2014 thì năm 2015 Doanh Nghiệp chúng tôi báo cáo theo quý hay tháng?

Rất mong nhận được trả lời từ cơ quan quản lý thuế.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: