(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0907XXX946     Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 29/01/2021 - 06 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 29/01/2021 - 08 Giờ 07 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi Ban thi thi đua khen thưởng Tỉnh Tây Ninh

Tôi là giáo viên trường THPT thuộc Sở giáo dục đào tạo trong năm học 2019 - 2020 đăng ký chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Hồ sơ hoàn thiện chiến đã được gởi về Sở và được thông tin đã nộp cho Ban thi đua khen thưởng từ tháng 11/2020. Nhưng đến nay (tháng 2/2021), được trả lời vẫn chưa có kết quả. Vậy có đúng theo quyết định 44 của UBND Tỉnh không? 

Việc chậm trể này đã gây ảnh hưởng cho cá nhân tôi và một số giáo viên THPT trên toàn tỉnh vì trong tháng 12/2020 Sở giáo dục đã xét nâng lương trước hạn cho GV năm 2021. Vì chúng tôi không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh để được xét. Hiện nay các thủ tục và quyết định nâng lương trước hạn sở đã thực hiện xong. Vậy trách nhiệm thuộc về ai xin Ban thi đua cho tôi được biết và có cần thực hiện theo các điều qui định trong quyết định 44 của UBND tỉnh không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 30/01/2021 - 06 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     17 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Quy trình xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành về công tác thi đua, khen thưởng và xét, công nhận sáng kiến thì quy trình xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh thực hiện như sau:

- Cá nhân đủ tiêu chuẩn xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh nộp hồ sơ đề nghị cho cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan, đơn vị, địa phương trình hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh về Sở Khoa học và Công nghệ, đồng thời nộp hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu thi đua về Sở Nội vụ.

- Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực Hội đồng Sáng kiến  tỉnh tổng hợp hồ sơ, trình Hội đồng Sáng kiến tỉnh chấm điểm theo quy định. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng Sáng kiến tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

- Khi có kết quả công nhận sáng kiến cấp tỉnh, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến tỉnh tổng hợp sáng kiến của các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh, đề nghị thành viên Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến tỉnh chấm, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, tổng hợp điểm , tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến có mức độ ảnh hưởng cấp tỉnh.

- Khi có Quyết định công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh, Sở Nội vụ trình xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tổng hợp ý kiến, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Như vậy, khi Sở Nội vụ xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh phải có đầy đủ các văn bản sau:

+ Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương;

+ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen;

+ Báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh;

+ Quyết định công nhận sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh;

+ Quyết định công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến đạt cấp tỉnh của cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh;

+ Kết quả ý kiến của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

2. Do quy trình tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh qua nhiều bước, nhiều cơ quan khác nhau, Điều 26 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh quy định: Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, lập thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.  

Theo Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBD tỉnh Tây Ninh về việc công bố, công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cùa ngành Nội vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, thì thời gian xử lý hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua tỉnh là 20 ngày (không tính thời gian xin ý kiến thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh).

3. Năm học 2019 - 2020, giải pháp, sáng kiến của các cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo đã được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt sáng kiến cấp tỉnh tại Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 29/12/2020.

Khi nhận được Quyết định số 3221/QĐ-UBND, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá mức độ ảnh hưởng sáng kiến tỉnh đã đề nghị thành viên Hội đồng Đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến tỉnh chấm, đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang trong quá trình tổng hợp điểm để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công nhận mức độ ảnh hưởng sáng kiến cấp tỉnh.

Sở Nội vụ trả lời cho cá nhân được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Gửi Ban thi thi đua khen thưởng Tỉnh Tây Ninh

Tôi là giáo viên trường THPT thuộc Sở giáo dục đào tạo trong năm học 2019 - 2020 đăng ký chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Hồ sơ hoàn thiện chiến đã được gởi về Sở và được thông tin đã nộp cho Ban thi đua khen thưởng từ tháng 11/2020. Nhưng đến nay (tháng 2/2021), được trả lời vẫn chưa có kết quả. Vậy có đúng theo quyết định 44 của UBND Tỉnh không? 

Việc chậm trể này đã gây ảnh hưởng cho cá nhân tôi và một số giáo viên THPT trên toàn tỉnh vì trong tháng 12/2020 Sở giáo dục đã xét nâng lương trước hạn cho GV năm 2021. Vì chúng tôi không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh để được xét. Hiện nay các thủ tục và quyết định nâng lương trước hạn sở đã thực hiện xong. Vậy trách nhiệm thuộc về ai xin Ban thi đua cho tôi được biết và có cần thực hiện theo các điều qui định trong quyết định 44 của UBND tỉnh không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi Ban thi thi đua khen thưởng Tỉnh Tây Ninh

Tôi là giáo viên trường THPT thuộc Sở giáo dục đào tạo trong năm học 2019 - 2020 đăng ký chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Hồ sơ hoàn thiện chiến đã được gởi về Sở và được thông tin đã nộp cho Ban thi đua khen thưởng từ tháng 11/2020. Nhưng đến nay (tháng 2/2021), được trả lời vẫn chưa có kết quả. Vậy có đúng theo quyết định 44 của UBND Tỉnh không? 

Việc chậm trể này đã gây ảnh hưởng cho cá nhân tôi và một số giáo viên THPT trên toàn tỉnh vì trong tháng 12/2020 Sở giáo dục đã xét nâng lương trước hạn cho GV năm 2021. Vì chúng tôi không có minh chứng công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh để được xét. Hiện nay các thủ tục và quyết định nâng lương trước hạn sở đã thực hiện xong. Vậy trách nhiệm thuộc về ai xin Ban thi đua cho tôi được biết và có cần thực hiện theo các điều qui định trong quyết định 44 của UBND tỉnh không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: