(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về nghỉ hưu theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0399858377     Email:      Địa chỉ: Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/01/2021 - 21 Giờ 42 phút     Ngày chuyển: 22/01/2021 - 10 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/01/2021 - 17 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

1. Về các trường hợp tinh giản biên chế:

Căn cứ điểm g, khoản 1, Điều 1 của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định: “Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật” thì ông (bà) thỏa điều kiện về trường hợp tinh giản biên chế.

2. Về chính sách tinh giản biên chế, do người đặt câu hỏi không ghi rõ là nam hay nữ nên có 02 trường hợp:

+ Trường hợp người đặt câu hỏi là nam, sinh ngày 24/09/1966, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, Ông nghỉ hưu tại thời điểm ngày 30/10/2028 (62 tuổi). Nếu Ông  thuộc đối tượng tinh giản biên chế và giải quyết tinh giản biên chế tại thời điểm ngày 31/12/2021 thì khi đó Ông có tuổi đời là 55 tuổi 3 tháng (thấp hơn trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu) nên không đủ điều kiện về tuổi để hưởng chính sách về hưu trước tuổi. Ông có thể hưởng chính sách thôi việc ngay theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ.

+ Trường hợp người đặt câu hỏi là nữ, sinh ngày 24/09/1966, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, Bà nghỉ hưu tại thời điểm ngày 30/5/2022 (55 tuổi 08 tháng). Nếu Bà thuộc đối tượng tinh giản biên chế và giải quyết tinh giản biên chế tại thời điểm ngày 31/12/2021 thì khi đó Bà có tuổi đời là 55 tuổi 3 tháng (thấp hơn dưới 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu) nên Bà được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP): “được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.”

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ, phúc đáp để ông (bà) được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về nghỉ hưu theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP
 Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

Tôi sinh ngày 24/09/1966. Tôi công tác trong ngành giáo dục bậc Trung học Cơ sở từ tháng 8/1990 đến nay. Trong hai năm 2019 và 2020 tôi bị bệnh nên tổng số ngày nghỉ từng năm cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 24/12/2021 tôi đã đủ 55 tuổi 3 tháng. Vậy cuối tháng 12/2021 tôi có được nghỉ hưu theo Điểm g Khoản 1 Điều 1 của Nghị định 143/2020/NĐ-CP hay không?

Rất mong được sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền. Trân trọng cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: