(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ quỹ có thể là nhân viên hợp đồng lao động được không?
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0943746519     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/09/2020 - 15 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 03/09/2020 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

Xin hỏi Sở Nội vụ, Đơn vị tôi tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện bố trí nhân viên hợp đồng (không phải viên chức) đảm nhận chức vụ thủ quỹ đơn vị có đúng hay không? Có quy định nào quy định không được bố trí nhân viên hợp đồng làm thủ quỹ đơn vị hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP có quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì không được ký hợp đồng lao động để thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Đơn vị tôi tự đảm bảo chi thường xuyên thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 11/09/2020 - 16 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời: Chào bạn!

       Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì “1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.”

          Căn cứ quy định tại Điều 7 của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thì:

          “Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động, thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác theo quy định của pháp luật.”, “Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc”.

             Do đó, việc ký hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là đúng theo quy định của pháp luật./.

Thân ái


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ quỹ có thể là nhân viên hợp đồng lao động được không?
 Nội dung câu hỏi:

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

Xin hỏi Sở Nội vụ, Đơn vị tôi tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện bố trí nhân viên hợp đồng (không phải viên chức) đảm nhận chức vụ thủ quỹ đơn vị có đúng hay không? Có quy định nào quy định không được bố trí nhân viên hợp đồng làm thủ quỹ đơn vị hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP có quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì không được ký hợp đồng lao động để thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Đơn vị tôi tự đảm bảo chi thường xuyên thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP.

Xin hỏi Sở Nội vụ, Đơn vị tôi tự đảm bảo chi thường xuyên, thực hiện bố trí nhân viên hợp đồng (không phải viên chức) đảm nhận chức vụ thủ quỹ đơn vị có đúng hay không? Có quy định nào quy định không được bố trí nhân viên hợp đồng làm thủ quỹ đơn vị hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP có quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì không được ký hợp đồng lao động để thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ. Đơn vị tôi tự đảm bảo chi thường xuyên thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: