(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy đủ điều kiện chăn nuôi, giấy cơ sở an toàn dịch bệnh của trang trại nuôi heo thịt
Người hỏi : Nguyễn Đức Độ     Số điện thoại: 0855785777     Email:      Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 19/06/2020 - 15 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 19/06/2020 - 15 Giờ 54 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nông Nghiệp và PTNT

Công ty của chúng tôi đang có trang trại nuôi heo thịt quy mô 14.000 con. Nên chúng tôi cần hỏi thủ tục để cấp: Giấy đủ điều kiện chăn nuôi, giấy cơ sở an toàn dịch bệnh của trang trại nuôi heo thịt.

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 30/06/2020 - 15 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và PTNT xin cảm ơn Quý Công ty đã gửi câu hỏi. Sở Nông nghiệp và PTNT phúc đáp câu hỏi của Quý Công ty như sau:

I. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi

Căn cứ Điều 23 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết luật chăn nuôi.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP;

- Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Thời gian xử lý:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Nông nghiệp và PTNT

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Nông nghiệp thẩm định nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Sở Nông nghiệp yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu, trong thời hạn 20 ngày làm việc Sở Nông nghiệp thành lập đoàn đánh giá điều kiện thực tế của cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

* Trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày lập biên bản đánh giá, tổ chức, cá nhân khắc phục và gửi báo cáo kết quả khắc phục bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và PTNT để được thẩm định và đánh giá lại điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

* Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá điều kiện thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Sở Nông nghiệp và PTNT Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 96 Đường Phạm Tung, Phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh.

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải uyết của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh.

Hồ sơ gồm có:

- Đơn hoặc văn bản đề nghị của chủ cơ sở đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa, VIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016);

- Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục IIa, IIb ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016);

- Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016;

- Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ;

- Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP còn hiệu lực (nếu có).

Thời gian xử lý:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cơ quan thú y kiểm tra tính hợp lệ và thẩm định nội dung của hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá (sau đây gọi chung là Đoàn đánh giá) và thông báo kế hoạch kiểm tra, đánh giá cho cơ sở.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo bằng văn bản cho cơ sở để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

* Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Đoàn đánh giá phải thực hiện kiểm tra, đánh giá tại cơ sở.

* Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục Chăn nuôi và Thú y trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả:

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 83 Đường Phạm Tung, Phường 3, TP Tây Ninh, Tây Ninh./.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy đủ điều kiện chăn nuôi, giấy cơ sở an toàn dịch bệnh của trang trại nuôi heo thịt
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nông Nghiệp và PTNT

Công ty của chúng tôi đang có trang trại nuôi heo thịt quy mô 14.000 con. Nên chúng tôi cần hỏi thủ tục để cấp: Giấy đủ điều kiện chăn nuôi, giấy cơ sở an toàn dịch bệnh của trang trại nuôi heo thịt.

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Nông Nghiệp và PTNT

Công ty của chúng tôi đang có trang trại nuôi heo thịt quy mô 14.000 con. Nên chúng tôi cần hỏi thủ tục để cấp: Giấy đủ điều kiện chăn nuôi, giấy cơ sở an toàn dịch bệnh của trang trại nuôi heo thịt.

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: