(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND
Người hỏi : MAI     Số điện thoại: 0397157212     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/06/2020 - 10 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 02/06/2020 - 10 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND: Kính gởi Sở nội vụ và Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hiện nay UBND xã đã thực hiên tinh giảm chức danh người hoạt động KCT xã theo quy đinh tại NQ 22/2019, đã làm báo cáo gởi lên PNV huyện, vậy cho hỏi khi nào chi hỗ trợ thôi việc một lần cho CB KCT xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, NQ 22/2019/NQ-HĐND và nguồn kinh phí để thực hiện.

Rất mong nhận được sự phúc đáp của Sở nội vụ và Sở tài chính tỉnh Tây Ninh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 04/06/2020 - 07 Giờ 54 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn! Về nội dung câu hỏi Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Sau khi tổng hợp báo cáo danh sách dự kiến hỗ trợ thôi việc theo Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND của UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh. Ngày 20/5/2020, UBND tỉnh Tây Ninh có công văn chỉ đạo số 1043/UBND-NCPC về việc thực hiện hỗ trợ thôi việc theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cụ thể: 

-Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về đối tượng và mức hỗ trợ cho từng đối tượng đúng quy định.

-Giao Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương nguồn ngân sách chi trả theo quy định về phân cấp ngân sách.

Như vậy, việc chi trả hỗ trợ thôi việc cho NHĐKCT là do các địa phương thực hiện. Sở Nội vụ đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 15/6/2020.

Thân ái.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 04/06/2020 - 15 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài chính hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ thôi việc đối với chức danh quy định tại Khoản 1, 3, Điều 3, Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nguồn kinh phí chi trả được đảm bảo từ các nguồn theo thứ tự như sau: 

a. Từ nguồn kinh phí đã bố trí ổn định trong dự toán cân đối ngân sách cấp xã giai đoạn năm 2017 -2020 để chi trả phụ cấp và các khoản đóng góp đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc giảm chức danh theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

b. Phần còn lại (chênh lệch dương giữa số tiền thôi việc theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và mục a): Ngân sách tỉnh đảm bảo.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND
 Nội dung câu hỏi:

Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND: Kính gởi Sở nội vụ và Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hiện nay UBND xã đã thực hiên tinh giảm chức danh người hoạt động KCT xã theo quy đinh tại NQ 22/2019, đã làm báo cáo gởi lên PNV huyện, vậy cho hỏi khi nào chi hỗ trợ thôi việc một lần cho CB KCT xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, NQ 22/2019/NQ-HĐND và nguồn kinh phí để thực hiện.

Rất mong nhận được sự phúc đáp của Sở nội vụ và Sở tài chính tỉnh Tây Ninh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thực hiện NQ 22/2019/NQ-HĐND: Kính gởi Sở nội vụ và Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Hiện nay UBND xã đã thực hiên tinh giảm chức danh người hoạt động KCT xã theo quy đinh tại NQ 22/2019, đã làm báo cáo gởi lên PNV huyện, vậy cho hỏi khi nào chi hỗ trợ thôi việc một lần cho CB KCT xã theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, NQ 22/2019/NQ-HĐND và nguồn kinh phí để thực hiện.

Rất mong nhận được sự phúc đáp của Sở nội vụ và Sở tài chính tỉnh Tây Ninh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: