(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ chính sách đối với viên chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/01/2020 - 15 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 10/01/2020 - 08 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở nôi vụ Tây Ninh.

tôi là một viên chức đang công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  tại Tây Ninh. Tôi được Giám đốc đơn vị sự nghiệp bổ nhiệm phó trưởng phòng trong đơn vị, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp chức vụ do đơn vị xây dung là 0.1.

tôi đảm nhiệm chức vụ và được hưởng phụ cấp 0.1 được 1 năm thì đơn vị sap nhập và tổ chức sắp xếp lại bộ máy. tôi không giữ chức vụ phó trưởng phòng nữa.

hỏi: tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ 0.1 đến hết thời gian bổ nhiệm là 5 năm theo điều 11, nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 hay không ?

cơ quan tôi đã thông báo với tôi là không được hưởng theo chế độ trên. như vậy cơ quan tôi làm đúng hay sai?

trân trong.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/01/2020 - 09 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, quy định “Cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ đang hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm hoặc hết nhiệm kỳ bầu cử. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ bầu cử còn dưới 06 tháng thì được bảo lưu 06 tháng”, thì trường hợp của ông (bà) được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ Phó Trưởng phòng đến hết nhiệm kỳ bổ nhiệm theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ chính sách đối với viên chức
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở nôi vụ Tây Ninh.

tôi là một viên chức đang công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  tại Tây Ninh. Tôi được Giám đốc đơn vị sự nghiệp bổ nhiệm phó trưởng phòng trong đơn vị, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp chức vụ do đơn vị xây dung là 0.1.

tôi đảm nhiệm chức vụ và được hưởng phụ cấp 0.1 được 1 năm thì đơn vị sap nhập và tổ chức sắp xếp lại bộ máy. tôi không giữ chức vụ phó trưởng phòng nữa.

hỏi: tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ 0.1 đến hết thời gian bổ nhiệm là 5 năm theo điều 11, nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 hay không ?

cơ quan tôi đã thông báo với tôi là không được hưởng theo chế độ trên. như vậy cơ quan tôi làm đúng hay sai?

trân trong.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở nôi vụ Tây Ninh.

tôi là một viên chức đang công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở  tại Tây Ninh. Tôi được Giám đốc đơn vị sự nghiệp bổ nhiệm phó trưởng phòng trong đơn vị, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp chức vụ do đơn vị xây dung là 0.1.

tôi đảm nhiệm chức vụ và được hưởng phụ cấp 0.1 được 1 năm thì đơn vị sap nhập và tổ chức sắp xếp lại bộ máy. tôi không giữ chức vụ phó trưởng phòng nữa.

hỏi: tôi có tiếp tục được hưởng phụ cấp chức vụ 0.1 đến hết thời gian bổ nhiệm là 5 năm theo điều 11, nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 hay không ?

cơ quan tôi đã thông báo với tôi là không được hưởng theo chế độ trên. như vậy cơ quan tôi làm đúng hay sai?

trân trong.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: