(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hợp nhất các cơ quan, sở ngành tỉnh
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/01/2020 - 10 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 09/01/2020 - 10 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh

Xin lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, sở ngành tỉnh Tây Ninh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 17/01/2020 - 17 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) giai đoạn 2018-2021Theo đó, trong năm 2020 và các năm tiếp theo tiếp tục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh và theo sự chỉ đạo của Trung ương (nếu có).

Trân trọng./.

 

 

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hợp nhất các cơ quan, sở ngành tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh

Xin lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, sở ngành tỉnh Tây Ninh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh

Xin lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết kế hoạch hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, sở ngành tỉnh Tây Ninh trong năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: