(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 có nằm trong kế hoạch sử dụng đất của TP.Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định Số 520/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 hay không?
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0938527592     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 02/08/2018 - 12 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 03/08/2018 - 15 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND TP.Tây Ninh,

Căn cứ trả lời của UBND TP.Tây Ninh ngày 01/8/2018 thì Thửa đất số 95, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch đất giao thông và công trình công cộng, thông tin quy hoạch này đã được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch chi tiết theo Quyết định 280/2001/QĐ-UBND ngày 21/5/2001.

Tuy nhiên, Căn cứ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10000, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thị xã Tây Ninh  (Theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án chung Thị xã Tây Ninh đến 2020 và tầm nhìn là 2050, tỷ lệ 1/10000) mà Phòng QLĐT đã cung cấp cho gia đình chúng tôi. Tôi không thấy vị trí Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 nằm trong quy hoạch giải tỏa toàn bộ diện tích, Tôi chỉ thấy “Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch con đường Nguyễn Trải nối dài, không thấy có ghi chú vướng quy hoạch công trình công cộng?

Căn cứ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Tây Ninh năm 2018 được treo công khai tại Khu Hành Chánh có đóng dấu xác nhận của UBND.TP Tây Ninh, Sở TN&MT…, Tôi không thấy vị trí Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 nằm trong quy hoạch giải tỏa toàn bộ diện tích, Tôi chỉ thấy “Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch con đường Nguyễn Trải nối dài, không có ghi chú vướng quy hoạch công trình công cộng”?

Kính đề nghị UBND.TP Tây Ninh trả lời cho gia đình chúng tôi được rỏ:

Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 của gia đình chúng tôi có nằm trong kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định Số 520/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP.Tây Ninh hay không?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/08/2018 - 08 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời như sau:

Căn cứ bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Tây Ninh, thửa đất số 95, 96 tờ bản đồ số 15, phường Hiệp Ninh có một phần diện tích nằm trong quy hoạch đường Nguyễn Trãi nối dài, phần diện tích còn lại được quy hoạch đất thương mại - dịch vụ.

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Thành phố đã được phê duyệt, trong năm 2018 không thực hiện dự án đường Nguyễn Trãi nối dài.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 có nằm trong kế hoạch sử dụng đất của TP.Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định Số 520/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 hay không?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND TP.Tây Ninh,

Căn cứ trả lời của UBND TP.Tây Ninh ngày 01/8/2018 thì Thửa đất số 95, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch đất giao thông và công trình công cộng, thông tin quy hoạch này đã được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch chi tiết theo Quyết định 280/2001/QĐ-UBND ngày 21/5/2001.

Tuy nhiên, Căn cứ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10000, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thị xã Tây Ninh  (Theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án chung Thị xã Tây Ninh đến 2020 và tầm nhìn là 2050, tỷ lệ 1/10000) mà Phòng QLĐT đã cung cấp cho gia đình chúng tôi. Tôi không thấy vị trí Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 nằm trong quy hoạch giải tỏa toàn bộ diện tích, Tôi chỉ thấy “Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch con đường Nguyễn Trải nối dài, không thấy có ghi chú vướng quy hoạch công trình công cộng?

Căn cứ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Tây Ninh năm 2018 được treo công khai tại Khu Hành Chánh có đóng dấu xác nhận của UBND.TP Tây Ninh, Sở TN&MT…, Tôi không thấy vị trí Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 nằm trong quy hoạch giải tỏa toàn bộ diện tích, Tôi chỉ thấy “Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch con đường Nguyễn Trải nối dài, không có ghi chú vướng quy hoạch công trình công cộng”?

Kính đề nghị UBND.TP Tây Ninh trả lời cho gia đình chúng tôi được rỏ:

Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 của gia đình chúng tôi có nằm trong kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định Số 520/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP.Tây Ninh hay không?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND TP.Tây Ninh,

Căn cứ trả lời của UBND TP.Tây Ninh ngày 01/8/2018 thì Thửa đất số 95, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch đất giao thông và công trình công cộng, thông tin quy hoạch này đã được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch chi tiết theo Quyết định 280/2001/QĐ-UBND ngày 21/5/2001.

Tuy nhiên, Căn cứ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10000, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thị xã Tây Ninh  (Theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án chung Thị xã Tây Ninh đến 2020 và tầm nhìn là 2050, tỷ lệ 1/10000) mà Phòng QLĐT đã cung cấp cho gia đình chúng tôi. Tôi không thấy vị trí Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 nằm trong quy hoạch giải tỏa toàn bộ diện tích, Tôi chỉ thấy “Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch con đường Nguyễn Trải nối dài, không thấy có ghi chú vướng quy hoạch công trình công cộng?

Căn cứ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Thành phố Tây Ninh năm 2018 được treo công khai tại Khu Hành Chánh có đóng dấu xác nhận của UBND.TP Tây Ninh, Sở TN&MT…, Tôi không thấy vị trí Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 nằm trong quy hoạch giải tỏa toàn bộ diện tích, Tôi chỉ thấy “Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 vướng quy hoạch con đường Nguyễn Trải nối dài, không có ghi chú vướng quy hoạch công trình công cộng”?

Kính đề nghị UBND.TP Tây Ninh trả lời cho gia đình chúng tôi được rỏ:

Thửa đất số 95 & 96, Tờ BĐ số 15 của gia đình chúng tôi có nằm trong kế hoạch sử dụng đất của Thành phố Tây Ninh năm 2018 theo Quyết định Số 520/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của TP.Tây Ninh hay không?

Trân trọng cảm ơn!

Lê Thị Hoàng Anh

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: