(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chính sách hoa đơn đối với hộ nộp thuế khoán
Người hỏi : Vi Am     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/06/2018 - 23 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 21/06/2018 - 10 Giờ 16 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi như sau:

Hộ kinh doanh A kinh doanh ngành hàng thương nghiệp bán ti vi, đồ điện, quần áo....nộp thuế theo phương pháp khoán, có sử dụng hóa đơn quyển mua của cơ quan thuế.

Vậy em xin hỏi:

1. Trường hợp Hộ kinh doanh còn phải thực hiện chế dộ kế toán theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC không?

2. Trường hợp hàng hóa mua vào nếu là hàng nước ngoài thì có bị cơ quan thuế yêu cầu phải có hóa đơn theo chế độ hóa đơn chứng từ quy định tại Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không?

3. Trong trường hợp không có hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào thì có bị xử phạt không?

`4. Cơ quan thuế có quyền xử phạt hộ kinh doanh nộp thuế khoán nếu bán hàng hóa có giá trị trên 200 ngàn đồng mà không xuất hóa đơn bán hàng không?

5. Hộ kinh doanh có phải ghi nước sản xuất hàng hóa

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 29/06/2018 - 13 Giờ 52 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 19 chế độ kế toán hộ kinh doanh (Ban hành theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC  ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định:

“Điều 19: Chủ hộ kinh doanh phải thực hiện nghiêm chỉnh các qui định trong chế độ kế toán này.

Đối với các hộ kinh doanh ghi chép, phản ánh số liệu kế toán không chính xác, trung thực, cơ quan thuế có quyền không chấp nhận số liệu trên sổ kế toán để tính thuế mà căn cứ vào tài liệu điều tra để ấn định doanh thu tính thuế và thu nhập chịu thuế theo quy định của các luật thuế.”

Tại Điều 1 Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh quy định:

“Điều 1: Bổ sung, sửa đổi tiết b, điểm 6, Điều 16, Chương IV của chế độ kế toán hộ kinh doanh ban hành theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000.

"b- Hộ kinh doanh đã thực hiện đầy đủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu bán hàng nhưng không có đủ chứng từ, hoá đơn mua hàng và các hộ kinh doanh thuộc diện ấn định thuế thì phải mở 2 sổ kế toán sau:

1- Sổ Nhật ký bán hàng Mẫu số S01-HKD

2- Sổ Nhật ký mua hàng Mẫu số 02-HKD”

1. Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn, chứng từ bán hàng theo hướng dẫn tại Điều 1 Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hộ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thực hiện mở 2 sổ kế toán:

          - Sổ Nhật ký bán hàng Mẫu số S01-HKD

          - Sổ Nhật ký mua hàng Mẫu số 02-HKD

Trường hợp hộ kinh doanh không thực hiện ghi chép, phản ánh số liệu kế toán không chính xác, trung thực, cơ quan thuế có quyền không chấp nhận số liệu trên sổ kế toán để tính thuế mà căn cứ vào tài liệu điều tra để ấn định doanh thu tính thuế và thu nhập chịu thuế theo quy định.

2. Trường hợp kinh doanh hàng hoá nhập khẩu không chứng từ chứng minh nguồn gốc bị xử phạt vi phạm hành chính theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 8/5/2015 quy định chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

3. Tại Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

          “b) …Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”…””.

Trường hợp hộ kinh doanh nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn mua của cơ quan thuế bán hàng hóa có giá trị trên 200 ngàn đồng mà không xuất hóa đơn bán hàng thì khi phát hiện vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

5. Bãi bỏ điểm a và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 11 như sau:

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.””

4. Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“g) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. ...”

Căn cứ các  quy định trên, trường hợp bán hàng và xuất hoá đơn thì nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên hàng hóa, dịch vụ (nhãn hiệu, mã số … nếu có); đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chính sách hoa đơn đối với hộ nộp thuế khoán
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi như sau:

Hộ kinh doanh A kinh doanh ngành hàng thương nghiệp bán ti vi, đồ điện, quần áo....nộp thuế theo phương pháp khoán, có sử dụng hóa đơn quyển mua của cơ quan thuế.

Vậy em xin hỏi:

1. Trường hợp Hộ kinh doanh còn phải thực hiện chế dộ kế toán theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC không?

2. Trường hợp hàng hóa mua vào nếu là hàng nước ngoài thì có bị cơ quan thuế yêu cầu phải có hóa đơn theo chế độ hóa đơn chứng từ quy định tại Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không?

3. Trong trường hợp không có hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào thì có bị xử phạt không?

`4. Cơ quan thuế có quyền xử phạt hộ kinh doanh nộp thuế khoán nếu bán hàng hóa có giá trị trên 200 ngàn đồng mà không xuất hóa đơn bán hàng không?

5. Hộ kinh doanh có phải ghi nước sản xuất hàng hóa

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi như sau:

Hộ kinh doanh A kinh doanh ngành hàng thương nghiệp bán ti vi, đồ điện, quần áo....nộp thuế theo phương pháp khoán, có sử dụng hóa đơn quyển mua của cơ quan thuế.

Vậy em xin hỏi:

1. Trường hợp Hộ kinh doanh còn phải thực hiện chế dộ kế toán theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC không?

2. Trường hợp hàng hóa mua vào nếu là hàng nước ngoài thì có bị cơ quan thuế yêu cầu phải có hóa đơn theo chế độ hóa đơn chứng từ quy định tại Thông tư liên tịch 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP Quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không?

3. Trong trường hợp không có hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào thì có bị xử phạt không?

`4. Cơ quan thuế có quyền xử phạt hộ kinh doanh nộp thuế khoán nếu bán hàng hóa có giá trị trên 200 ngàn đồng mà không xuất hóa đơn bán hàng không?

5. Hộ kinh doanh có phải ghi nước sản xuất hàng hóa

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giả đáp sớm. Em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: