(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy định điều kiện ngành tuyển dụng
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/05/2018 - 11 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 04/05/2018 - 07 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Theo tôi được biết Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2014  tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND  ngày 19/11/2014. Theo đó, có quy định điều kiện ngành tuyển dụng tại 03 đơn vị (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...) có trình độ thạc sỹ. Vậy cho tôi hỏi.

- Trong năm 2018 nếu có kế hoạch thi công chức  thì đơn vị tội có được quyền đăng ký điều kiện tuyển dụng như sau:

+ Chuyên ngành tuyển dung: Có trình độ Thạc sỹ... (áp dung tương tự theo kế hoạch thi tuyển công chức năm 2014). Trong trường hợp không được áp dụng tương tự như năm 2014 thì cho tôi hỏi tại sao năm 2014 áp dụng được mà năm 2018 không áp dụng được (cần nêu rõ căn cứ quy định nào).

+ Số năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực thi tuyển.

Trân trọng./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/05/2018 - 15 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ trả lời như sau:

     Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 19/11/2014, theo đó các cơ quan, đơn vị được đăng ký theo chuyên ngành tuyển dụng và theo trình độ đào tạo do Bộ Nội vụ chưa phê duyệt danh mục vị trí việc làm đối với công chức của tỉnh Tây Ninh.

       Đến ngày 31/12/2015, Bộ Nội vụ đã phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Tây Ninh. Đồng thời, theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2014), thì công chức giữ ngạch Chuyên viên (công chức loại C) là “có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác”. Vì vậy, để thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, trong năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 26/6/2017, trong đó nêu rõ nhu cầu tuyển dụng công chức loại C phải có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

     Trong năm 2018, việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng đối với công chức loại C vẫn thực hiện như năm 2017, là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

      Về quy định số năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực thi tuyển là không có.

02763839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy định điều kiện ngành tuyển dụng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Theo tôi được biết Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2014  tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND  ngày 19/11/2014. Theo đó, có quy định điều kiện ngành tuyển dụng tại 03 đơn vị (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...) có trình độ thạc sỹ. Vậy cho tôi hỏi.

- Trong năm 2018 nếu có kế hoạch thi công chức  thì đơn vị tội có được quyền đăng ký điều kiện tuyển dụng như sau:

+ Chuyên ngành tuyển dung: Có trình độ Thạc sỹ... (áp dung tương tự theo kế hoạch thi tuyển công chức năm 2014). Trong trường hợp không được áp dụng tương tự như năm 2014 thì cho tôi hỏi tại sao năm 2014 áp dụng được mà năm 2018 không áp dụng được (cần nêu rõ căn cứ quy định nào).

+ Số năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực thi tuyển.

Trân trọng./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh

Theo tôi được biết Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Tây Ninh năm 2014  tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND  ngày 19/11/2014. Theo đó, có quy định điều kiện ngành tuyển dụng tại 03 đơn vị (Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...) có trình độ thạc sỹ. Vậy cho tôi hỏi.

- Trong năm 2018 nếu có kế hoạch thi công chức  thì đơn vị tội có được quyền đăng ký điều kiện tuyển dụng như sau:

+ Chuyên ngành tuyển dung: Có trình độ Thạc sỹ... (áp dung tương tự theo kế hoạch thi tuyển công chức năm 2014). Trong trường hợp không được áp dụng tương tự như năm 2014 thì cho tôi hỏi tại sao năm 2014 áp dụng được mà năm 2018 không áp dụng được (cần nêu rõ căn cứ quy định nào).

+ Số năm kinh nghiệm đối với lĩnh vực thi tuyển.

Trân trọng./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: