(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phản hồi lại kết quả trả lời về thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập
Người hỏi : Nguyễn Duy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/04/2018 - 08 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 13/04/2018 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Nguyên ngày 11/4/2018, tôi đã nhận được câu trả lời từ Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, nội dung trả lời như sau:

"Việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THCS công lập hiện nay của tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay của tỉnh, đề nghị bạn tìm hiểu nội dung 02 văn bản nêu trên."

 

Sau khi tìm hiểu về 02 văn bản trên do Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, kết hợp với Công văn số 1608/HDLN–SNV-SGD&ĐT ngày 04/9/2012 của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện vẫn thể hiện sự mâu thuẫn trong việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập, lý do như sau:

- 02 văn bản số 31 và 09 chưa thể hiện nội dung thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hay nói chính xác là cơ sở giáo dục từ cấp 2 trở xuống, chỉ quy định thẩm quyền quản lý chung.

- Trong khi đó, công văn 1608 thể hiện quan điểm giao thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập cho Trưởng phòng GD-ĐT.

 

Sự mâu thuẫn, không thống nhất trong việc bổ nhiệm này đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có huyện do Chủ tịch bổ nhiệm, có huyện do Trưởng phòng bổ nhiệm. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mà còn trực tiếp xung đột với quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết tố cáo. Do đó, kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp chưa thể phân định trách nhiệm thì có thể liên hệ với Sở Nội vụ để thống nhất quan điểm quản lý này cùng các vấn đề tương tự.

 

Rất mong nhận được hồi đáp chính xác của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Nội vụ) về vấn đề này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 16/04/2018 - 15 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- Hiện nay theo phân cấp quản lý giáo dục thì UBND huyện, thành phố trực tiếp quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Do đó, theo chức năng quản lý về giáo dục các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hoặc phân cấp cho Phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các huyện, thành phố.

- Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm, đề nghị bạn tìm hiểu việc phân cấp quản lý giáo dục tại địa phương.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phản hồi lại kết quả trả lời về thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập
 Nội dung câu hỏi:

Nguyên ngày 11/4/2018, tôi đã nhận được câu trả lời từ Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, nội dung trả lời như sau:

"Việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THCS công lập hiện nay của tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay của tỉnh, đề nghị bạn tìm hiểu nội dung 02 văn bản nêu trên."

 

Sau khi tìm hiểu về 02 văn bản trên do Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, kết hợp với Công văn số 1608/HDLN–SNV-SGD&ĐT ngày 04/9/2012 của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện vẫn thể hiện sự mâu thuẫn trong việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập, lý do như sau:

- 02 văn bản số 31 và 09 chưa thể hiện nội dung thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hay nói chính xác là cơ sở giáo dục từ cấp 2 trở xuống, chỉ quy định thẩm quyền quản lý chung.

- Trong khi đó, công văn 1608 thể hiện quan điểm giao thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập cho Trưởng phòng GD-ĐT.

 

Sự mâu thuẫn, không thống nhất trong việc bổ nhiệm này đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có huyện do Chủ tịch bổ nhiệm, có huyện do Trưởng phòng bổ nhiệm. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mà còn trực tiếp xung đột với quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết tố cáo. Do đó, kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp chưa thể phân định trách nhiệm thì có thể liên hệ với Sở Nội vụ để thống nhất quan điểm quản lý này cùng các vấn đề tương tự.

 

Rất mong nhận được hồi đáp chính xác của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Nội vụ) về vấn đề này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nguyên ngày 11/4/2018, tôi đã nhận được câu trả lời từ Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, nội dung trả lời như sau:

"Việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng trường THCS công lập hiện nay của tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền bổ nhiệm hiện nay của tỉnh, đề nghị bạn tìm hiểu nội dung 02 văn bản nêu trên."

 

Sau khi tìm hiểu về 02 văn bản trên do Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị, kết hợp với Công văn số 1608/HDLN–SNV-SGD&ĐT ngày 04/9/2012 của Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo thể hiện vẫn thể hiện sự mâu thuẫn trong việc bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập, lý do như sau:

- 02 văn bản số 31 và 09 chưa thể hiện nội dung thẩm quyền bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hay nói chính xác là cơ sở giáo dục từ cấp 2 trở xuống, chỉ quy định thẩm quyền quản lý chung.

- Trong khi đó, công văn 1608 thể hiện quan điểm giao thẩm quyền bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS công lập cho Trưởng phòng GD-ĐT.

 

Sự mâu thuẫn, không thống nhất trong việc bổ nhiệm này đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có huyện do Chủ tịch bổ nhiệm, có huyện do Trưởng phòng bổ nhiệm. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước về giáo dục mà còn trực tiếp xung đột với quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết tố cáo. Do đó, kính mong Sở Giáo dục và Đào tạo trong trường hợp chưa thể phân định trách nhiệm thì có thể liên hệ với Sở Nội vụ để thống nhất quan điểm quản lý này cùng các vấn đề tương tự.

 

Rất mong nhận được hồi đáp chính xác của Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở Nội vụ) về vấn đề này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: