(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quy trình đánh giá công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/12/2017 - 05 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 04/12/2017 - 08 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi quy trình đánh giá công chức như vậy có phù hợp năm 2017 không?

công chức lập bản tự nhận xét đánh giá, sau đó trong cuộc họp đọc lên cho mọi người góp ý, sao đó mọi người nhận xét về công chức đó, ý kiến đó được ghi thẳng vào biên bản họp. cuối cùng là cho biểu quyết của tất cả thành viên tham dự họp theo nguyên tắc da số, công chức được đa số biểu quyết như thế nào thì lấy kết quả như vậy, có người tham dự dù công chức đó làm tốt đến đâu thì vẫn phụ thuộc vào lá phiếu của họ muốn cho tốt là tốt muốn cho không hoàn thành nhiệm vụ là cho. lãnh đạo dựa vào biểu quyết đa số đó và kết luận cuối cùng theo đa số. 

quy trình làm vậy đánh mất đi giá trị của việc đánh  giá công chức dựa vào năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, là nơi để kẻ xấu phá hoại hệ thống nhà nước bằng phiếu biểu quyết mà không ai giám sát kiểm tra các phiếu đó đánh giá phải dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể đánh giá bừa theo cảm tính cá nhân. các ý kiến đó phải được biểu quyết mới ghi vào biên bản kết luận cuối cùng từng công chức thế nhưng có  cấp xã nào làm đúng quy trình hướng dẫn không, hay vừa cho ý kiến vừa ghi vào biên bản không când biết ý kiến đó có đúng có nhận xé khách quan không. lãnh đạo chỉ tham khảo ý kiến biểu quyết còn nhận xét cuối cùng là tự lãnh đạo tu duy nhận xét về công chức mình quản lý, tập thể chỉ tham khảo để quyết nhưng tập thể đánh giá sao thì lạnh đạo vẫn dựa vào đó đánh giá vậy, đôu khi tập thể chưa chắc đánh giá khách quan được.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 08/12/2017 - 08 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP; ngày 30/11/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 tại Công văn số 3211/UBND-NC. Theo đó, hướng dẫn rõ về nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục đánh giá cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Việc góp ý của bạn về thủ tục và quy trình đánh giá, Sở Nội vụ ghi nhận, riêng việc bạn hỏi về quy trình đánh giá, đề nghị bạn tham khảo Hướng dẫn về đánh giá nêu trên tại trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ để được xem chi tiết hơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quy trình đánh giá công chức
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi quy trình đánh giá công chức như vậy có phù hợp năm 2017 không?

công chức lập bản tự nhận xét đánh giá, sau đó trong cuộc họp đọc lên cho mọi người góp ý, sao đó mọi người nhận xét về công chức đó, ý kiến đó được ghi thẳng vào biên bản họp. cuối cùng là cho biểu quyết của tất cả thành viên tham dự họp theo nguyên tắc da số, công chức được đa số biểu quyết như thế nào thì lấy kết quả như vậy, có người tham dự dù công chức đó làm tốt đến đâu thì vẫn phụ thuộc vào lá phiếu của họ muốn cho tốt là tốt muốn cho không hoàn thành nhiệm vụ là cho. lãnh đạo dựa vào biểu quyết đa số đó và kết luận cuối cùng theo đa số. 

quy trình làm vậy đánh mất đi giá trị của việc đánh  giá công chức dựa vào năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, là nơi để kẻ xấu phá hoại hệ thống nhà nước bằng phiếu biểu quyết mà không ai giám sát kiểm tra các phiếu đó đánh giá phải dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể đánh giá bừa theo cảm tính cá nhân. các ý kiến đó phải được biểu quyết mới ghi vào biên bản kết luận cuối cùng từng công chức thế nhưng có  cấp xã nào làm đúng quy trình hướng dẫn không, hay vừa cho ý kiến vừa ghi vào biên bản không când biết ý kiến đó có đúng có nhận xé khách quan không. lãnh đạo chỉ tham khảo ý kiến biểu quyết còn nhận xét cuối cùng là tự lãnh đạo tu duy nhận xét về công chức mình quản lý, tập thể chỉ tham khảo để quyết nhưng tập thể đánh giá sao thì lạnh đạo vẫn dựa vào đó đánh giá vậy, đôu khi tập thể chưa chắc đánh giá khách quan được.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi xin hỏi quy trình đánh giá công chức như vậy có phù hợp năm 2017 không?

công chức lập bản tự nhận xét đánh giá, sau đó trong cuộc họp đọc lên cho mọi người góp ý, sao đó mọi người nhận xét về công chức đó, ý kiến đó được ghi thẳng vào biên bản họp. cuối cùng là cho biểu quyết của tất cả thành viên tham dự họp theo nguyên tắc da số, công chức được đa số biểu quyết như thế nào thì lấy kết quả như vậy, có người tham dự dù công chức đó làm tốt đến đâu thì vẫn phụ thuộc vào lá phiếu của họ muốn cho tốt là tốt muốn cho không hoàn thành nhiệm vụ là cho. lãnh đạo dựa vào biểu quyết đa số đó và kết luận cuối cùng theo đa số. 

quy trình làm vậy đánh mất đi giá trị của việc đánh  giá công chức dựa vào năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, là nơi để kẻ xấu phá hoại hệ thống nhà nước bằng phiếu biểu quyết mà không ai giám sát kiểm tra các phiếu đó đánh giá phải dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ chứ không thể đánh giá bừa theo cảm tính cá nhân. các ý kiến đó phải được biểu quyết mới ghi vào biên bản kết luận cuối cùng từng công chức thế nhưng có  cấp xã nào làm đúng quy trình hướng dẫn không, hay vừa cho ý kiến vừa ghi vào biên bản không când biết ý kiến đó có đúng có nhận xé khách quan không. lãnh đạo chỉ tham khảo ý kiến biểu quyết còn nhận xét cuối cùng là tự lãnh đạo tu duy nhận xét về công chức mình quản lý, tập thể chỉ tham khảo để quyết nhưng tập thể đánh giá sao thì lạnh đạo vẫn dựa vào đó đánh giá vậy, đôu khi tập thể chưa chắc đánh giá khách quan được.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: