(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nghị định 116
Người hỏi : canhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xa Suoi Ngo, huyen Tan Chau
Ngày hỏi: 17/02/2014 - 10 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 17/02/2014 - 16 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo công văn số 1471/STC-NS ngày 01/10/2012 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thì xã Suối Ngô, huyện Tân Châu không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày 23/2/2012. Như vậy từ tháng 3/2012 đến nay cán bộ, công chức, viên chức xã không được hướng chính sách xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116 nữa. Theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 thì Thủ tưởng chỉ phê duyệt các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010, trong đó có xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Theo Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 231 thì chỉ phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 và theo Khoản 1,2, ĐIều 2, Quyết định 231 này thì phê duyệt danh sách các xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Suối Ngô. Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đưa xã Suối Ngô và xã Tân Đông vào danh sách đầu tư chương trình 135 (theo QĐ số 2405/QĐ-TTg).

Tôi nghiên cứu chương trình 135 là chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở từng giai đoạn dần đến thoát khỏi xã khó khăn. Trong khi đó xã Suối Ngô hoàn thành chương trình mục tiêu năm 2010 chứ không phải thoát khỏi xã khó khăn.

Vậy căn cứ quy định nào nói xã Suối Ngô thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn?. Nếu được hưởng chính sách theo nghị định 116 thì sẽ được truy lĩnh lại hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 24/02/2014 - 08 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Tại Khoản 1, Điều 1 của Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Liên Bộ: Nội vụ và Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC) có quy định trong thời gian Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Quyết định mới thay thế các Quyết định phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2006-2010 thì danh mục các xã đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng các chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các xã đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2006-2010; trong đó, tỉnh Tây Ninh có 15 xã (trong đó có xã Suối Ngô) được phê duyệt là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 - Chương trình 135 giai đoạn II.

Ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 231/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010, cụ thể:

- Tại khoản 1, Điều 1 phê duyệt danh sách 71 xã của 20 tỉnh hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II năm 2010, trong đó tỉnh Tây Ninh có 3 xã: Suối Ngô, Long Phước và Phước Vinh.

- Tại khoản 2, Điều 1 giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách cụ thể các thôn, bản đặc biệt khó khăn của các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn II được xét đưa vào diện đầu tư theo Chương trình 135 năm 2011.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Trung ương chưa có Văn bản phê duyệt các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Do đó, sau khi trao đổi với chuyên viên của Bộ Tài chính, ngày 01/10/2012, Sở Tài chính có Công văn số 1471/STC-NS gửi Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu về thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP; trong đó xác định 03 xã: Suối Ngô, Long Phước và Phước Vinh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 thì không còn thuộc diện xã đặc biệt khó khăn kể từ ngày 23/02/2012.

Ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 2405/QĐ-TTg (thay thế nội dung Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 - Chương trình 135 giai đoạn II) phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015, trong đó tỉnh Tây Ninh có 20 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn (trong đó có xã Suối Ngô), cao hơn 05 xã so với Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg. Như vậy, các xã được phê duyệt theo Quyết định này (trong đó có xã Suối Ngô) là các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn được ngân sách hỗ trợ đầu tư thực hiện Chương trình 135 năm 2014, 2015 và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 10/12/2013 (ngày Quyết định số 2405/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Về việc các cán bộ, công chức, viên chức thuộc xã Suối Ngô không được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong khoảng thời gian từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2013: để đảm bảo lợi ích của các cán bộ công chức đang công tác tại các xã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 theo Quyết định số 231/QĐ-TTg, Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh có Công văn đề nghị Bộ, Ngành Trung ương có liên quan hướng dẫn cụ thể. Sau khi Bộ, Ngành Trung ương có Văn bản trả lời, Sở Tài chính sẽ có Công văn hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện. Trường hợp Bộ, Ngành Trung ương hướng dẫn các xã này vẫn được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, thì các cán bộ, công chức, viên chức này sẽ được truy lĩnh theo quy định.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nghị định 116
 Nội dung câu hỏi:

Theo công văn số 1471/STC-NS ngày 01/10/2012 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thì xã Suối Ngô, huyện Tân Châu không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày 23/2/2012. Như vậy từ tháng 3/2012 đến nay cán bộ, công chức, viên chức xã không được hướng chính sách xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116 nữa. Theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 thì Thủ tưởng chỉ phê duyệt các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010, trong đó có xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Theo Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 231 thì chỉ phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 và theo Khoản 1,2, ĐIều 2, Quyết định 231 này thì phê duyệt danh sách các xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Suối Ngô. Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đưa xã Suối Ngô và xã Tân Đông vào danh sách đầu tư chương trình 135 (theo QĐ số 2405/QĐ-TTg).

Tôi nghiên cứu chương trình 135 là chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở từng giai đoạn dần đến thoát khỏi xã khó khăn. Trong khi đó xã Suối Ngô hoàn thành chương trình mục tiêu năm 2010 chứ không phải thoát khỏi xã khó khăn.

Vậy căn cứ quy định nào nói xã Suối Ngô thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn?. Nếu được hưởng chính sách theo nghị định 116 thì sẽ được truy lĩnh lại hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo công văn số 1471/STC-NS ngày 01/10/2012 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thì xã Suối Ngô, huyện Tân Châu không được hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày 23/2/2012. Như vậy từ tháng 3/2012 đến nay cán bộ, công chức, viên chức xã không được hướng chính sách xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116 nữa. Theo Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 thì Thủ tưởng chỉ phê duyệt các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010, trong đó có xã Suối Ngô, huyện Tân Châu. Theo Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 231 thì chỉ phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 và theo Khoản 1,2, ĐIều 2, Quyết định 231 này thì phê duyệt danh sách các xã ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Suối Ngô. Ngày 10/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đưa xã Suối Ngô và xã Tân Đông vào danh sách đầu tư chương trình 135 (theo QĐ số 2405/QĐ-TTg).

Tôi nghiên cứu chương trình 135 là chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở từng giai đoạn dần đến thoát khỏi xã khó khăn. Trong khi đó xã Suối Ngô hoàn thành chương trình mục tiêu năm 2010 chứ không phải thoát khỏi xã khó khăn.

Vậy căn cứ quy định nào nói xã Suối Ngô thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn?. Nếu được hưởng chính sách theo nghị định 116 thì sẽ được truy lĩnh lại hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: