(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Miễn giảm lệ phí trước bạ đất ở
Người hỏi : Vi Văn Khoày     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/08/2017 - 10 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 11/08/2017 - 07 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

- Căn cứ khoản 26, Điều 5, Thông tư 301/2016/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

………………….

26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong đó:

- Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số là các cá nhân và hộ gia đình, trong đó vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số.

- Vùng khó khăn được xác định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.”

Vậy em xin hỏi:

 

1. Hiện nay vùng khó khăn được xác định theo quyết định nào?

2. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn có còn hiệu lực không vì các văn bản pháp luật là căn cứ của Quyết định 1049/QĐ-TTg đã hết hiệu lực?

3. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay quy định ở văn bản nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Miễn giảm lệ phí trước bạ đất ở
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

- Căn cứ khoản 26, Điều 5, Thông tư 301/2016/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

………………….

26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong đó:

- Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số là các cá nhân và hộ gia đình, trong đó vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số.

- Vùng khó khăn được xác định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.”

Vậy em xin hỏi:

 

1. Hiện nay vùng khó khăn được xác định theo quyết định nào?

2. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn có còn hiệu lực không vì các văn bản pháp luật là căn cứ của Quyết định 1049/QĐ-TTg đã hết hiệu lực?

3. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay quy định ở văn bản nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

- Căn cứ khoản 26, Điều 5, Thông tư 301/2016/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ

Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

………………….

26. Nhà ở, đất ở của hộ nghèo; nhà ở, đất ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn, Tây Nguyên; nhà ở, đất ở của hộ gia đình, cá nhân ở các xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong đó:

- Hộ nghèo là hộ gia đình mà tại thời điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ có giấy chứng nhận là hộ nghèo do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã) nơi cư trú xác nhận là hộ nghèo theo quy định về chuẩn nghèo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số là các cá nhân và hộ gia đình, trong đó vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng là người dân tộc thiểu số.

- Vùng khó khăn được xác định theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.”

Vậy em xin hỏi:

 

1. Hiện nay vùng khó khăn được xác định theo quyết định nào?

2. Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn có còn hiệu lực không vì các văn bản pháp luật là căn cứ của Quyết định 1049/QĐ-TTg đã hết hiệu lực?

3. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa hiện nay quy định ở văn bản nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: