(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ngân sách tỉnh có chi trả lương cho các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/12/2016 - 12 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 12/12/2016 - 10 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh.

1. Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thời gian áp dụng từ ngày 01/5/2016 và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP hết hiệu lực.

Thì mọi người trong cơ quan đều được hưởng chế độ thay đổi theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, ngoại trừ những đối tượng như tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” đến nay lại không được áp dụng.

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu trên Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thì tôi bắt gặp câu trả lời của Sở Tài chính (hình chụp câu hỏi và trả lời đính kèm) như sau:

“Căn cứ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, thì đối tượng hợp đồng thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh và hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang được hưởng lương theo thang bảng lương của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, hai đối tượng trên vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.”

(nguồn: https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=3730)

Câu trả lời này làm tôi rất vui và có thêm động lực, cũng như cơ sở đề xuất với cơ quan trường hợp của chúng tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” là vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

2. Tuy nhiên, trước đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2015, đến nay đã hết hiệu lưc.

Thì mọi người trong cơ quan thuộc đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đều được áp dụng tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, ngoại trừ đối tượng như tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” có hệ số lương 2,34 là không được áp dụng.

Nhưng, nếu vận dụng câu trả lời của Sở Tài chính tại mục 1 như trên; và với:

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài;

Căn cứ Hướng dẫn số 221/HDLS-NV-TC ngày 8/7/2015 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND;

Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký theo mẫu được kèm theo Công văn số 328/SNV-CCVC ngày 24/9/2015 của Sở Nội vụ, có ghi:

Quyền lợi:

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định trong thời gian làm việc.

- Mức lương: Hưởng 100% lương bậc 1 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34. 

- Các quyền lợi khác: Theo quy định của pháp luật hiện hành.”

(Đối tượng như tôi chỉ hưởng 100% lương bậc 1 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34, được tham gia bảo hiểm theo quy định trong thời gian làm việc. Không có thêm một chế độ phụ cấp nào khác (ví dụ như phụ cấp công vụ 25%, …), trong khi hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lại được hưởng 25% phụ cấp công vụ).

Trong khi đó, nhận thấy có điểm chung là đều ghi rõ “Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động …, được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định“ và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ các cơ sở trên đều căn cứ từ Luật Cán bộ công chức năm 2008, do đó chung quy lại thì đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang “vẫn là cán bộ, công chức được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định”, không phải do cơ quan tự trích tiền riêng để chi trả lương cho đối tượng này.

Và theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP thì các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang có thể xét là đối tượng:

- Phù hợp theo quy định tại Khoản 1 “Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm viêc trong các cơ quan,…” Điều 1 Phạm vi điều chỉnh;

- Phù hợp theo quy định tại Điểm a “Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, … theo quy định tại … Luật Cán bộ, công chức năm 2008” của Khoản 1 Điều 2 Đối tượng áp dụng; 

- Đặc biệt là không rơi vào các đối tượng không áp dụng theo quy định tại các Điểm a, b, c của Khoản 3 Điều 2 Đối tượng áp dụng. Do đó, xét thấy không trái với quy định khi áp dụng tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP cho các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang.

Như vậy, cho tôi hỏi là các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang có được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là tăng thêm 8% hay không.

Nếu được hưởng tăng thêm 8% thì hiện nay chúng tôi có được truy thu theo quy định hay không vì đến nay chúng tôi chưa được cơ quan cho áp dụng quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và Nghị định số 47/2016/NĐ-CP.

Rất mong Sở Tài chính sớm trả lời câu hỏi để tôi và cũng như mọi người thuộc đối tượng như tôi có cơ sở đề xuất, kiến nghị với cơ quan mình nhằm tăng thêm thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc sống khó khăn với đồng lương khiêm tốn hiện nay và khích lệ tinh thần hơn cho các đối tượng như tôi.

Trân trọng cảm ơn !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 23/12/2016 - 07 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

1. Căn cứ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, thì đối tượng hợp đồng thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh và hợp đồng dự nguồn công chức chuyển sang là đối tượng đặc thù riêng của tỉnh  không thuộc đối tượng quy định tại  Điều 2 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, tuy nhiên hai đối tượng này được hưởng lương theo thang bảng lương của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, hai đối tượng trên vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ. Nhưng kinh phí tăng lương này do địa phương đảm bảo không được Trung ương hỗ trợ do đối tượng này là đối tượng của địa phương quy định.

2. Đối với Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

- Đối tượng hợp đồng (dự nguồn công chức chuyển sang) là đối tượng đặc thù riêng của tỉnh, không phải là cán bộ, công chức và người lao động theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68 nên không thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

- Ngoài ra, tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP là chế độ tiền lương lâu dài cho người được hưởng lương theo thang bảng lương của nhà nước, còn chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là phụ cấp đột xuất cho người có thu nhập thấp.

Vì vậy, đối tượng này không được hưởng tiền lương tăng thêm (phụ cấp 8%) đối với người có 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.

          - Trường hợp đơn vị bạn đang công tác có hỗ trợ tiền lương tăng thêm cho bạn thì kinh phí sử dụng từ nguồn hoạt động thường xuyên của đơn vị bạn, ngân sách không bố trí chi nội dung này.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ngân sách tỉnh có chi trả lương cho các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh.

1. Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thời gian áp dụng từ ngày 01/5/2016 và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP hết hiệu lực.

Thì mọi người trong cơ quan đều được hưởng chế độ thay đổi theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, ngoại trừ những đối tượng như tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” đến nay lại không được áp dụng.

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu trên Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thì tôi bắt gặp câu trả lời của Sở Tài chính (hình chụp câu hỏi và trả lời đính kèm) như sau:

“Căn cứ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, thì đối tượng hợp đồng thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh và hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang được hưởng lương theo thang bảng lương của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, hai đối tượng trên vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.”

(nguồn: https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=3730)

Câu trả lời này làm tôi rất vui và có thêm động lực, cũng như cơ sở đề xuất với cơ quan trường hợp của chúng tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” là vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

2. Tuy nhiên, trước đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2015, đến nay đã hết hiệu lưc.

Thì mọi người trong cơ quan thuộc đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đều được áp dụng tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, ngoại trừ đối tượng như tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” có hệ số lương 2,34 là không được áp dụng.

Nhưng, nếu vận dụng câu trả lời của Sở Tài chính tại mục 1 như trên; và với:

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài;

Căn cứ Hướng dẫn số 221/HDLS-NV-TC ngày 8/7/2015 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND;

Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký theo mẫu được kèm theo Công văn số 328/SNV-CCVC ngày 24/9/2015 của Sở Nội vụ, có ghi:

Quyền lợi:

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định trong thời gian làm việc.

- Mức lương: Hưởng 100% lương bậc 1 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34. 

- Các quyền lợi khác: Theo quy định của pháp luật hiện hành.”

(Đối tượng như tôi chỉ hưởng 100% lương bậc 1 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34, được tham gia bảo hiểm theo quy định trong thời gian làm việc. Không có thêm một chế độ phụ cấp nào khác (ví dụ như phụ cấp công vụ 25%, …), trong khi hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lại được hưởng 25% phụ cấp công vụ).

Trong khi đó, nhận thấy có điểm chung là đều ghi rõ “Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động …, được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định“ và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ các cơ sở trên đều căn cứ từ Luật Cán bộ công chức năm 2008, do đó chung quy lại thì đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang “vẫn là cán bộ, công chức được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định”, không phải do cơ quan tự trích tiền riêng để chi trả lương cho đối tượng này.

Và theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP thì các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang có thể xét là đối tượng:

- Phù hợp theo quy định tại Khoản 1 “Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm viêc trong các cơ quan,…” Điều 1 Phạm vi điều chỉnh;

- Phù hợp theo quy định tại Điểm a “Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, … theo quy định tại … Luật Cán bộ, công chức năm 2008” của Khoản 1 Điều 2 Đối tượng áp dụng; 

- Đặc biệt là không rơi vào các đối tượng không áp dụng theo quy định tại các Điểm a, b, c của Khoản 3 Điều 2 Đối tượng áp dụng. Do đó, xét thấy không trái với quy định khi áp dụng tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP cho các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang.

Như vậy, cho tôi hỏi là các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang có được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là tăng thêm 8% hay không.

Nếu được hưởng tăng thêm 8% thì hiện nay chúng tôi có được truy thu theo quy định hay không vì đến nay chúng tôi chưa được cơ quan cho áp dụng quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và Nghị định số 47/2016/NĐ-CP.

Rất mong Sở Tài chính sớm trả lời câu hỏi để tôi và cũng như mọi người thuộc đối tượng như tôi có cơ sở đề xuất, kiến nghị với cơ quan mình nhằm tăng thêm thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc sống khó khăn với đồng lương khiêm tốn hiện nay và khích lệ tinh thần hơn cho các đối tượng như tôi.

Trân trọng cảm ơn !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính Tây Ninh.

1. Ngày 26/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thời gian áp dụng từ ngày 01/5/2016 và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP hết hiệu lực.

Thì mọi người trong cơ quan đều được hưởng chế độ thay đổi theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP, ngoại trừ những đối tượng như tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” đến nay lại không được áp dụng.

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu trên Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thì tôi bắt gặp câu trả lời của Sở Tài chính (hình chụp câu hỏi và trả lời đính kèm) như sau:

“Căn cứ Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài, thì đối tượng hợp đồng thuộc diện thu hút nhân tài của tỉnh và hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang được hưởng lương theo thang bảng lương của cơ quan nhà nước.

Vì vậy, hai đối tượng trên vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.”

(nguồn: https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=3730)

Câu trả lời này làm tôi rất vui và có thêm động lực, cũng như cơ sở đề xuất với cơ quan trường hợp của chúng tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” là vẫn được tăng lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

2. Tuy nhiên, trước đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2015, đến nay đã hết hiệu lưc.

Thì mọi người trong cơ quan thuộc đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống đều được áp dụng tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP, ngoại trừ đối tượng như tôi “hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang” có hệ số lương 2,34 là không được áp dụng.

Nhưng, nếu vận dụng câu trả lời của Sở Tài chính tại mục 1 như trên; và với:

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài;

Căn cứ Hướng dẫn số 221/HDLS-NV-TC ngày 8/7/2015 của Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND;

Căn cứ nội dung hợp đồng đã ký theo mẫu được kèm theo Công văn số 328/SNV-CCVC ngày 24/9/2015 của Sở Nội vụ, có ghi:

Quyền lợi:

- Được tham gia bảo hiểm theo quy định trong thời gian làm việc.

- Mức lương: Hưởng 100% lương bậc 1 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34. 

- Các quyền lợi khác: Theo quy định của pháp luật hiện hành.”

(Đối tượng như tôi chỉ hưởng 100% lương bậc 1 ngạch chuyên viên, hệ số 2,34, được tham gia bảo hiểm theo quy định trong thời gian làm việc. Không có thêm một chế độ phụ cấp nào khác (ví dụ như phụ cấp công vụ 25%, …), trong khi hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP lại được hưởng 25% phụ cấp công vụ).

Trong khi đó, nhận thấy có điểm chung là đều ghi rõ “Các đối tượng đang là dự nguồn công chức thì được chuyển sang chế độ hợp đồng lao động …, được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định“ và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ các cơ sở trên đều căn cứ từ Luật Cán bộ công chức năm 2008, do đó chung quy lại thì đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang “vẫn là cán bộ, công chức được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định”, không phải do cơ quan tự trích tiền riêng để chi trả lương cho đối tượng này.

Và theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP thì các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang có thể xét là đối tượng:

- Phù hợp theo quy định tại Khoản 1 “Nghị định này quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm viêc trong các cơ quan,…” Điều 1 Phạm vi điều chỉnh;

- Phù hợp theo quy định tại Điểm a “Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, … theo quy định tại … Luật Cán bộ, công chức năm 2008” của Khoản 1 Điều 2 Đối tượng áp dụng; 

- Đặc biệt là không rơi vào các đối tượng không áp dụng theo quy định tại các Điểm a, b, c của Khoản 3 Điều 2 Đối tượng áp dụng. Do đó, xét thấy không trái với quy định khi áp dụng tăng thêm 8% theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP cho các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang.

Như vậy, cho tôi hỏi là các đối tượng hợp đồng là dự nguồn công chức chuyển sang có được tỉnh chi trả lương và hưởng chế độ từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là tăng thêm 8% hay không.

Nếu được hưởng tăng thêm 8% thì hiện nay chúng tôi có được truy thu theo quy định hay không vì đến nay chúng tôi chưa được cơ quan cho áp dụng quy định tại Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và Nghị định số 47/2016/NĐ-CP.

Rất mong Sở Tài chính sớm trả lời câu hỏi để tôi và cũng như mọi người thuộc đối tượng như tôi có cơ sở đề xuất, kiến nghị với cơ quan mình nhằm tăng thêm thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc sống khó khăn với đồng lương khiêm tốn hiện nay và khích lệ tinh thần hơn cho các đối tượng như tôi.

Trân trọng cảm ơn !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: