(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Căn cứ yêu cầu ngân hàng, doanh nghiêp cung cấp thông tin của cơ quan thuế
Người hỏi : Trần Thanh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/11/2016 - 15 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 23/11/2016 - 10 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

         

1.     Nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản  được mở tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng  là thế nào? khác nhau ra sao?  Cơ quan thuế có được yêu càu ngân hành cung cấp không? Những thông tin nào được yêu cầu cung cấp? Căn cứ vào văn bản nào?

2.     Cơ quan thuế có được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản góp vốn của thành viên công ty, tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân kinh doanh khi các doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bỏ kinh doanh còn nợ thuế? Cơ quan nào cung cấp thông tin ?

3.     Trong quá trình thanh,kiểm tra tại doanh nghiệp cơ quan thuế có được yêu cầu  doanh nghiệp cung cấp thông tin về khách àng nợ doanh nghiệp không? Văn bản nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 30/11/2016 - 07 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

-Về chính sách thuế:

Tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

          “Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

          1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào …

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào …

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).” ( Kể từ ngày 15/12/2016 thực hiện theo Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính).

Tại Điều 63 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính  quy định:

“Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

1. Quyền của người nộp thuế

          a) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế;

          b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế;

          c) Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm tra thuế;

          d) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế;

          đ) Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

          e) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế.

          2. Nghĩa vụ của người nộp thuế

          a) Chấp hành quyết định kiểm tra thuế của cơ quan quản lý thuế;

          b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu (trường hợp người nộp thuế sử dụng phần mềm kế toán thì cung cấp  cả file mềm) liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp;

          c) Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra;

          d) Chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, Người nộp thuế phải cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

    Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Căn cứ yêu cầu ngân hàng, doanh nghiêp cung cấp thông tin của cơ quan thuế
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

         

1.     Nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản  được mở tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng  là thế nào? khác nhau ra sao?  Cơ quan thuế có được yêu càu ngân hành cung cấp không? Những thông tin nào được yêu cầu cung cấp? Căn cứ vào văn bản nào?

2.     Cơ quan thuế có được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản góp vốn của thành viên công ty, tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân kinh doanh khi các doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bỏ kinh doanh còn nợ thuế? Cơ quan nào cung cấp thông tin ?

3.     Trong quá trình thanh,kiểm tra tại doanh nghiệp cơ quan thuế có được yêu cầu  doanh nghiệp cung cấp thông tin về khách àng nợ doanh nghiệp không? Văn bản nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

         

1.     Nội dung giao dịch qua tài khoản, số dư tài khoản  được mở tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng  là thế nào? khác nhau ra sao?  Cơ quan thuế có được yêu càu ngân hành cung cấp không? Những thông tin nào được yêu cầu cung cấp? Căn cứ vào văn bản nào?

2.     Cơ quan thuế có được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản góp vốn của thành viên công ty, tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân kinh doanh khi các doanh nghiệp giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bỏ kinh doanh còn nợ thuế? Cơ quan nào cung cấp thông tin ?

3.     Trong quá trình thanh,kiểm tra tại doanh nghiệp cơ quan thuế có được yêu cầu  doanh nghiệp cung cấp thông tin về khách àng nợ doanh nghiệp không? Văn bản nào?

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: