(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) mua hóa đơn
Người hỏi : Hoàng An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/05/2016 - 16 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 12/05/2016 - 16 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính thì quy định về  thủ tục hành chính  mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in như sau:

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế  theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

  Đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) gửi cho Cơ quan thuế và kèm theo giấy tờ:

 + Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu)

 + Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân (để xuất trình)

+ Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

Vậy em xin hỏi: Đối với trường hợp uỷ quyền thì giấy uỷ quyền có cần phái có chứng thực  của UBND xã, thị trấn hoặc công chức của Phòng công chứng ?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 18/05/2016 - 13 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ quy định:

Điều 12. Bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in

2. Bán hóa đơn tại cơ quan thuế

a) Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và kèm theo các giấy tờ sau:

- Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân.

…”

Tại  Điều 142 Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền

1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

2. Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.”

Căn cứ các quy định nêu trên, quy định của Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chứng, trường hợp giấy ủy quyền không có quy định phải công chứng, chứng thực. Do đó trong một số trường hợp cá nhân lập giấy ủy quyền, trong đó có trường hợp chủ hộ kinh doanh lập giấy ủy quyền mua hóa đơn như trên (trừ trường hợp mua hóa đơn lẽ), không có quy định giấy ủy quyền phải công chứng, chứng thực, nhưng cá nhân lập giấy ủy quyền có thể yêu cầu công chứng, chứng thực nhằm chứng tỏ nội dung lập giấy ủy quyền là có thật để các bên liên quan tin tưởng cùng nhau thực hiện.   

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) mua hóa đơn
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính thì quy định về  thủ tục hành chính  mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in như sau:

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế  theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

  Đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) gửi cho Cơ quan thuế và kèm theo giấy tờ:

 + Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu)

 + Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân (để xuất trình)

+ Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

Vậy em xin hỏi: Đối với trường hợp uỷ quyền thì giấy uỷ quyền có cần phái có chứng thực  của UBND xã, thị trấn hoặc công chức của Phòng công chứng ?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính thì quy định về  thủ tục hành chính  mua hoá đơn do cơ quan thuế đặt in như sau:

Các tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án); Hộ, cá nhân kinh doanh; Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế; Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế  theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

  Đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hóa đơn phải có đơn đề nghị mua hóa đơn (mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn tại Điểm 3.3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) gửi cho Cơ quan thuế và kèm theo giấy tờ:

 + Văn bản cam kết (Mẫu số CK01/AC Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (đối với tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu)

 + Giấy chứng minh nhân dân còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy chứng minh nhân dân (để xuất trình)

+ Giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền)

Vậy em xin hỏi: Đối với trường hợp uỷ quyền thì giấy uỷ quyền có cần phái có chứng thực  của UBND xã, thị trấn hoặc công chức của Phòng công chứng ?

Rất mong được Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp  sớm. Em xin cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: