(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tủ tục lĩnh vực tài nguyên cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 01649828748     Email: friendhz2010@yahoo.com.vn     Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 22/09/2015 - 10 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 22/09/2015 - 10 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

theo quyế dinh 2760 ngày 3 tháng 12 năm 2014 về thủ tục hành chnh1 tài nguyên cấp xã, theo đó chỉ còn có một thủ tục 01, vì sao cổng thông tin điện tử tây ninh, danh mục thủ tục cấp xã lĩnh vực tài nguyên môi trường vẫn còn để tổng số 04 thủ tục giải quyết cấp xã.  nếu đễ vậy có gây ra hiểu lầm trong giải quyết công việc hay không. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 06/10/2015 - 14 Giờ 26 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời

Qua xem xét câu hỏi của ông/bà nêu trên, Sở Tư pháp xin trả lời như sau:

Theo Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đúng như câu hỏi của ông/bà thắc mắc đối với UBND cấp xã giờ chỉ còn một thủ tục hành chính là hoàn toàn đúng. Việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh vẫn còn để danh mục thủ tục hành chính đối với cấp xã lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tổng số 04 thủ tục hành chính là chưa đúng với quy định, vì do Sở Thông tin và Truyền thông chưa kịp thời cập nhật Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Do đó, Sở Tư pháp sẽ đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tháo gỡ những thủ tục hành chính đó và cập nhật lại toàn bộ thủ tục hành chính mới theo đúng quy định trong thời gian tới.

Còn việc nếu để vậy có gây ra hiểu lầm trong giải quyết công việc hay không?. Đối với nội dung này xin ông/bà yên tâm, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ không thể hiểu lầm trong giải quyết công việc vì trong Quyết định số 2760/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND cấp xã phải niêm yết công khai toàn bộ Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan cấp xã theo đúng quy định.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tủ tục lĩnh vực tài nguyên cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

theo quyế dinh 2760 ngày 3 tháng 12 năm 2014 về thủ tục hành chnh1 tài nguyên cấp xã, theo đó chỉ còn có một thủ tục 01, vì sao cổng thông tin điện tử tây ninh, danh mục thủ tục cấp xã lĩnh vực tài nguyên môi trường vẫn còn để tổng số 04 thủ tục giải quyết cấp xã.  nếu đễ vậy có gây ra hiểu lầm trong giải quyết công việc hay không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo quyế dinh 2760 ngày 3 tháng 12 năm 2014 về thủ tục hành chnh1 tài nguyên cấp xã, theo đó chỉ còn có một thủ tục 01, vì sao cổng thông tin điện tử tây ninh, danh mục thủ tục cấp xã lĩnh vực tài nguyên môi trường vẫn còn để tổng số 04 thủ tục giải quyết cấp xã.  nếu đễ vậy có gây ra hiểu lầm trong giải quyết công việc hay không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: