(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảng báo giá
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0917XXX789     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/03/2024 - 16 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 29/03/2024 - 10 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc quyết toán chứng từ mua sắm các vật dụng rẻ tiển từ 200 nghìn có hóa đơn điện tử đều phải có bảng báo giá của các bên thứ 3.

Vậy kính mong Sở giải đáp thắc mắc:

1. Có quy định  bắt buộc phải báo giá tất cả chứng từ mua sắm hay không? 

2. Và quy định nêu trên thuộc quy định nào?

3. Kính mong sở hướng dẫn cụ thể hình thức, loại cần phải báo giá, loại không cần phải báo giá.

Trân trọng!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 10/04/2024 - 19 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Do câu hỏi của quý độc giả không nói rõ việc thực hiện chứng từ mua sắm thường xuyên của năm nào, nên Sở Tài chính trả lời đối với trường hợp mua sắm thường xuyên của năm 2023, như sau:

- Việc mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Ngoài ra, đối với trường hợp mua sắm trong trường hợp đặc biệt được thực hiện theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26 luật đấu thầu.

- Việc thực hiện mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch vụ căn cứ vào giá gói thầu để áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và không quy định giá tối thiểu của gói thầu, cụ thể:

+ Hình thức chỉ định thầu: Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

+ Hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn: Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu không quá 200 triệu đồng (khoản 2 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

+ Hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường: Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ có giá gói thầu từ trên 200 triệu đồng đến 02 tỷ đồng (khoản 1 Điều 19 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

          Và theo khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định: “Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng” được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và quy trình mua sắm được thực hiện như sau: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).”

          - Để xác định được giá gói thầu phải căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC, như sau:

“2. Giá gói thầu.

a) Trên cơ sở dự toán mua sắm được phê duyệt, giá gói thầu được xác định căn cứ ít nhất một trong các tài liệu sau đây để sát giá thị trường:

- Giá thị trường được tham khảo từ ít nhất 03 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn tại thời điểm gần nhất, tối đa không quá 90 ngày trước ngày trình cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp không đủ 03 nhà cung cấp trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác hoặc từ các nguồn thông tin do cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố;

- Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá;

- Giá trúng thầu của gói thầu mua sắm loại hàng hóa tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 90 ngày;

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu…

Do đó, đề nghị quý độc giả nghiên cứu quy định trên để thực hiện.

Ngoài ra, hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (trong đó có bãi bỏ Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg), có hiệu lực từ ngày 27/02/2024. Đồng thời, Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 58/2016/TT-BTC và Thông tư số 68/2022/TT-BTC (Công văn số 2990/BTC-HCSN ngày 22/3/2024 của Bộ Tài chính). Để đảm bảo thực hiện các nội dung liên quan đến việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ năm 2024 theo đúng quy định, đề nghị quý độc giả nghiên cứu Luật đấu thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ, Nghị quyết số 59/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện.

Trân trọng!

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảng báo giá
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc quyết toán chứng từ mua sắm các vật dụng rẻ tiển từ 200 nghìn có hóa đơn điện tử đều phải có bảng báo giá của các bên thứ 3.

Vậy kính mong Sở giải đáp thắc mắc:

1. Có quy định  bắt buộc phải báo giá tất cả chứng từ mua sắm hay không? 

2. Và quy định nêu trên thuộc quy định nào?

3. Kính mong sở hướng dẫn cụ thể hình thức, loại cần phải báo giá, loại không cần phải báo giá.

Trân trọng!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện đang công tác tại cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc quyết toán chứng từ mua sắm các vật dụng rẻ tiển từ 200 nghìn có hóa đơn điện tử đều phải có bảng báo giá của các bên thứ 3.

Vậy kính mong Sở giải đáp thắc mắc:

1. Có quy định  bắt buộc phải báo giá tất cả chứng từ mua sắm hay không? 

2. Và quy định nêu trên thuộc quy định nào?

3. Kính mong sở hướng dẫn cụ thể hình thức, loại cần phải báo giá, loại không cần phải báo giá.

Trân trọng!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: