(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản
Người hỏi : Dương Tuấn     Số điện thoại: 0915116486     Email: hoang.tuanduongminh558@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/06/2015 - 17 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 15/06/2015 - 08 Giờ 31 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi: Thường hợp hai hộ gia đình trao đổi đất với nhau năm 2002 chỉ có giấy viết tay mà không có hợp đồng theo quy định  nay các hộ gia đình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải nộp thuế TNCN tính theo giá đất năm 2002 hay theo gia đất năm nào?

Theo quy định của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định tại  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân tại 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vậy truờng hợp này xử lý thu thuế TNCN như thế nào cho đúng.

Em xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 23/06/2015 - 14 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Tại Khoản 6, Điều 4 Luật Thuế TNCN quy định:

“Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

...

6. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.”

Tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật."

Tại Khoản 11, Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế:

"Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế như sau:

...

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai..."

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp bạn đọc có trao đổi đất bằng giấy tay vào năm 2002, không có hợp đồng quy định giá trao đổi, nay làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì bạn đọc kê khai, nộp thuế TNCN theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm   làm thủ tục  đăng ký  quyền sử dụng đất.

Trường hợp bạn đọc có thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất thì được miễn thuế. 

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế TNCN chuyển nhượng bất động sản
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi: Thường hợp hai hộ gia đình trao đổi đất với nhau năm 2002 chỉ có giấy viết tay mà không có hợp đồng theo quy định  nay các hộ gia đình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải nộp thuế TNCN tính theo giá đất năm 2002 hay theo gia đất năm nào?

Theo quy định của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định tại  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân tại 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vậy truờng hợp này xử lý thu thuế TNCN như thế nào cho đúng.

Em xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

Em xin hỏi: Thường hợp hai hộ gia đình trao đổi đất với nhau năm 2002 chỉ có giấy viết tay mà không có hợp đồng theo quy định  nay các hộ gia đình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải nộp thuế TNCN tính theo giá đất năm 2002 hay theo gia đất năm nào?

Theo quy định của Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định tại  Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân tại 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyển nhượng đất là giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Vậy truờng hợp này xử lý thu thuế TNCN như thế nào cho đúng.

Em xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: