(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phát triển du lịch Sinh Thái khu Đảo Cù Lao Sỉn thuộc Hồ Dầu Tiếng
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Thi     Số điện thoại: 0938858269     Email: ginohoang2009@gmail.com     Địa chỉ: Ấp Tân Hòa, Xã Tân Thành, Huyện Tân CHâu
Ngày hỏi: 19/02/2015 - 18 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 25/02/2015 - 07 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang có ý định đầu tư du lịch sinh thái tại khu vực ấp Tân Hòa, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu. Tận dụng nguồn nước và vị thế của Hồ Dầu Tiếng để phát triển mô hình trang trại du lịch sinh thái với quy mô tương đối nhỏ. Tôi không biết quy trình thủ tục cũng như những điều kiện ưu đãi như thế nào, mong quý ban nghành tư vấn giúp tôi.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư     
Thời gian trả lời: 04/03/2015 - 08 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Nhà đầu tư dự kiến đầu tư dự án du lịch tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - thuộc địa bàn ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế. Do đó, để có cơ sở xem xét, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục về chủ trương đầu tư, thành phần hồ sơ gồm:

1. Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư (theo mẫu đính kèm).

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư, dự kiến ranh giới, quy mô đầu tư, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.

4. Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm) và tài liệu chứng minh số vốn chủ sở hữu theo quy định.

Điều kiện: Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án đầu tư không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

5. Sơ đồ vị trí địa điểm, bản đồ hiện trạng khu đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ lấy ý kiến các Sở, ngành có liên quan và trình UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư của dự án.

Trường hợp, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được hưởng ưu đãi theo quy định. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư liên hệ với các Sở, ngành có liên quan như: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và du lịch, để được hướng dẫn về thủ tục đất đai, xây dựng và môi trường.

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (them mẫu đính kèm);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

Theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, do dự án được thực hiện tại địa bàn huyện Tân Châu, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc khó khăn nên dự án được hưởng các ưu đãi sau:

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 10% (mười phần trăm) thu nhập chịu thuế trong 15 (mười lăm) năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới. Sau thời hạn nêu trên, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 22% (hai mươi hai phần trăm) thu nhập chịu thuế.

+ Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 (bốn) năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; giảm 50% (năm mươi phần trăm) số thuế phải nộp trong 09 (chín) năm tiếp theo. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới.

- Về tiền thuê đất:

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng tối đa không quá 03 (ba ) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

+ Miễn 11 (mười một) năm tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản.

 

 


TÊN CHỦ ĐẦU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……………

……., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án....

Kính gửi: Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

 

Nhà đầu tư/Chủ đầu tư (tên nhà đầu tư/chủ đầu tư) ………….. trình Chủ tịch UBND tỉnh……… chấp thuận chủ trương dự án(tên dự án) ……………. với các nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án ………..:

2. Tên nhà đầu tư/chủ đầu tư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Mật độ xây dựng:

11. Tổng mức đầu tư của dự án:

12. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

13. Nguồn vốn;

14. Phương án quản lý, vận hành dự án:

15. Các đề xuất của chủ đầu tư:

16. Kết luận:

Nhà đầu tư/Chủ đầu tư ……………trình Chủ tịch UBND tỉnh ………… xem xét chấp thuận./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …

NHÀ ĐẦU TƯ/CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

 

 

 Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 

 

[01]

Kính gửi:

[02]

Nhà đầu tư :

             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

[11]

1. Tên dự án đầu tư:

[12]

2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                

[13]

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

[14]

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án:

[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

[16]

5. Thời hạn hoạt động:

[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:

                8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                      ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

 

[19]

                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

[20]

Hồ sơ kèm theo:

 

 

 

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phát triển du lịch Sinh Thái khu Đảo Cù Lao Sỉn thuộc Hồ Dầu Tiếng
 Nội dung câu hỏi:

Tôi đang có ý định đầu tư du lịch sinh thái tại khu vực ấp Tân Hòa, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu. Tận dụng nguồn nước và vị thế của Hồ Dầu Tiếng để phát triển mô hình trang trại du lịch sinh thái với quy mô tương đối nhỏ. Tôi không biết quy trình thủ tục cũng như những điều kiện ưu đãi như thế nào, mong quý ban nghành tư vấn giúp tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi đang có ý định đầu tư du lịch sinh thái tại khu vực ấp Tân Hòa, Xã Tân Thành, Huyện Tân Châu. Tận dụng nguồn nước và vị thế của Hồ Dầu Tiếng để phát triển mô hình trang trại du lịch sinh thái với quy mô tương đối nhỏ. Tôi không biết quy trình thủ tục cũng như những điều kiện ưu đãi như thế nào, mong quý ban nghành tư vấn giúp tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: