(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: miễn giảm thời gian tập sự
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 31/08/2014 - 20 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 03/09/2014 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi làm việc văn thư mã ngạch 01a003 chuyên viên cao đẳng tại trường THPT Trảng bàng Tỉnh Tây trong thời gian tập sự tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 9 tháng.

sau đó tôi nghĩ việc và trúng tuyển công chức tại  UBND xã Biên Giới -châu thành- Tây Ninh. với chức danh công chức văn phòng thống kê, mã ngành 01a003  chuyên viên cao đẳng.

theo qui định thông tư : 13/2010/TT-BNV THÔNG TƯ vậy tôi có được miễn thời gian tập sự không theo qui định tại đều 12 thông tư này không.

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/09/2014 - 09 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Các quy định như bạn nêu ra không áp dụng đối với công chức xã, phường, thi trấn (sau đây gọi chung là công chức cấp xã).

Hiện nay quy định có liên quan đến việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐCP và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ....và UBND có ban hành Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND, theo đó công chức được tuyển dụng phải qua thời gian tập sự được quy định tại điều 22 của NĐ 112.

Đối với trường hợp của bạn, theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn không thuộc đối tượng được xem xét miễn chế độ tập sự do bạn chưa trãi qua quá trình tập sự theo quy định tại điều 22 của NĐ 11.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc Phòng Xây dựng chính quyền 0663824492.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: miễn giảm thời gian tập sự
 Nội dung câu hỏi:

tôi làm việc văn thư mã ngạch 01a003 chuyên viên cao đẳng tại trường THPT Trảng bàng Tỉnh Tây trong thời gian tập sự tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 9 tháng.

sau đó tôi nghĩ việc và trúng tuyển công chức tại  UBND xã Biên Giới -châu thành- Tây Ninh. với chức danh công chức văn phòng thống kê, mã ngành 01a003  chuyên viên cao đẳng.

theo qui định thông tư : 13/2010/TT-BNV THÔNG TƯ vậy tôi có được miễn thời gian tập sự không theo qui định tại đều 12 thông tư này không.

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi làm việc văn thư mã ngạch 01a003 chuyên viên cao đẳng tại trường THPT Trảng bàng Tỉnh Tây trong thời gian tập sự tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 9 tháng.

sau đó tôi nghĩ việc và trúng tuyển công chức tại  UBND xã Biên Giới -châu thành- Tây Ninh. với chức danh công chức văn phòng thống kê, mã ngành 01a003  chuyên viên cao đẳng.

theo qui định thông tư : 13/2010/TT-BNV THÔNG TƯ vậy tôi có được miễn thời gian tập sự không theo qui định tại đều 12 thông tư này không.

1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: