(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuyên chuyển giáo viên ngoài huyện
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Gò Dầu
Ngày hỏi: 10/07/2014 - 20 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 11/07/2014 - 14 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là mt giáo viêđang công tác ti Phòng Giáo dc và Đào huyn Gò Du, trc thuc UBND huyn Gò Du. Ngày 28/6/2014, tôi có thắc mắc xin hỏi Sở Nội vụ Tây Ninh, điều kiện thuyên chuyển giáo viên ngoài huyện. Ngày 7/7/2014, tôi xem thông tin được lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu trả lời câu hỏi của tôi. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo đã quan tâm và trả lời thắc mắc của tất cả các vấn đề mà mọi người cần biết.

      Mặc dù, nội dung trả lời chưa nêu rõ tại sao cá nhân Tôi cũng như một vài giáo viên khác những năm trước có nộp hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài huyện, thủ tục vẫn đầy đủ như 4 giáo viên tôi nêu: Có đơn tiếp nhận, có xác nhận hoàn cảnh khó khăn như thắc mắc của tôi mà không được cho thuyên chuyển, còn năm học này 4 giáo viên này lại được "Đặc cách" cho chuyển như vậy. Nhưng qua xem nội dung trả lời có nêu Thông báo số 83/TB-TC ngày 03/3/2003 ca Sở Ni vụ tnh Tây Ninh thì ở điểm a và điểm b thì tôi không đủ điều kiện bởi lúc đó tôi dạy chỉ 3 năm và trường tôi thiếu giáo viên.

    Tôi rất mong Sở Nội vụ giải thích rõ:

        1.Tại sao 4 giáo viên: Thuận, Quyên, Đăng, Hiếu, được xét thuyên chuyển, nếu được xét thì dựa vào điểm nào của thông báo số 83.

       2. Ở điểm a của Thông báo 83 có nêu căn cứ vào chỉ tiêu biên chế nhu cầu sử dụng giáo viên và số giáo viên hiện có để giải quyết cho giáo viên thuyên chuyển hoặc tiếp nhận đến công tác: có nghĩa là nếu ở trường đó giáo viên dôi dư mới được thuyên chuyển mà tôi được biết các trường của 4 giáo viên trên hiện đang thiếu giáo viên, lý do nào được xét dựa vào điểm này.

     3. Ở điểm b của Thông báo 83 có nêu cán bộ công chức không bị kỷ luật có thời gian công tác từ 5 năm trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn hoặc cần phải hợp thức hòa gia đình: như vậy ở nội dung này, 4 giáo viên này chưa đủ 5 năm trở lên làm sao xét đến nội dung có gia cảnh đặc biệt khó khăn mà xét. Mong Sở Nội vụ giải thích rõ dùm tôi. 

     4. Ở điểm c của thông báo có nêu đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chưa đủ điều kiện ở điểm a mà có nguyện vọng xin chuyển công tác được lãnh đạo cấp có thẩm quyền xác nhận và đề xuất sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể: Như vậy nếu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà trường đó thiếu giáo viên quy định ở điểm a vẫn có thể xem xét giải quyết; Nhưng ở điểm c không nói gì đến điểm b, nghĩa là vẫn đảm bảo dạy đủ 5 năm trở lên mới xét đến các điều kiện khác.  Cho tôi hỏi Sở Nội vụ câu hỏi cuối: UBND huyện Gò Dầu áp dụng điểm a, điểm b để thuyên chuyển 4 giáo viên trên như vậy hợp lý chưa? Có đúng quy định của thông báo 83 của Sở Nội vụ không? Tôi chân thành cảm ơn.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/08/2014 - 10 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường của bạn về thủ tục được xét thuyên chuyển trong huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân cấp giao Ủy ban nhân dân huyện. Đề nghị bạn liên hệ Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện giải thích thêm.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo Bồi dưỡng 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuyên chuyển giáo viên ngoài huyện
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là mt giáo viêđang công tác ti Phòng Giáo dc và Đào huyn Gò Du, trc thuc UBND huyn Gò Du. Ngày 28/6/2014, tôi có thắc mắc xin hỏi Sở Nội vụ Tây Ninh, điều kiện thuyên chuyển giáo viên ngoài huyện. Ngày 7/7/2014, tôi xem thông tin được lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu trả lời câu hỏi của tôi. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo đã quan tâm và trả lời thắc mắc của tất cả các vấn đề mà mọi người cần biết.

      Mặc dù, nội dung trả lời chưa nêu rõ tại sao cá nhân Tôi cũng như một vài giáo viên khác những năm trước có nộp hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài huyện, thủ tục vẫn đầy đủ như 4 giáo viên tôi nêu: Có đơn tiếp nhận, có xác nhận hoàn cảnh khó khăn như thắc mắc của tôi mà không được cho thuyên chuyển, còn năm học này 4 giáo viên này lại được "Đặc cách" cho chuyển như vậy. Nhưng qua xem nội dung trả lời có nêu Thông báo số 83/TB-TC ngày 03/3/2003 ca Sở Ni vụ tnh Tây Ninh thì ở điểm a và điểm b thì tôi không đủ điều kiện bởi lúc đó tôi dạy chỉ 3 năm và trường tôi thiếu giáo viên.

    Tôi rất mong Sở Nội vụ giải thích rõ:

        1.Tại sao 4 giáo viên: Thuận, Quyên, Đăng, Hiếu, được xét thuyên chuyển, nếu được xét thì dựa vào điểm nào của thông báo số 83.

       2. Ở điểm a của Thông báo 83 có nêu căn cứ vào chỉ tiêu biên chế nhu cầu sử dụng giáo viên và số giáo viên hiện có để giải quyết cho giáo viên thuyên chuyển hoặc tiếp nhận đến công tác: có nghĩa là nếu ở trường đó giáo viên dôi dư mới được thuyên chuyển mà tôi được biết các trường của 4 giáo viên trên hiện đang thiếu giáo viên, lý do nào được xét dựa vào điểm này.

     3. Ở điểm b của Thông báo 83 có nêu cán bộ công chức không bị kỷ luật có thời gian công tác từ 5 năm trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn hoặc cần phải hợp thức hòa gia đình: như vậy ở nội dung này, 4 giáo viên này chưa đủ 5 năm trở lên làm sao xét đến nội dung có gia cảnh đặc biệt khó khăn mà xét. Mong Sở Nội vụ giải thích rõ dùm tôi. 

     4. Ở điểm c của thông báo có nêu đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chưa đủ điều kiện ở điểm a mà có nguyện vọng xin chuyển công tác được lãnh đạo cấp có thẩm quyền xác nhận và đề xuất sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể: Như vậy nếu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà trường đó thiếu giáo viên quy định ở điểm a vẫn có thể xem xét giải quyết; Nhưng ở điểm c không nói gì đến điểm b, nghĩa là vẫn đảm bảo dạy đủ 5 năm trở lên mới xét đến các điều kiện khác.  Cho tôi hỏi Sở Nội vụ câu hỏi cuối: UBND huyện Gò Dầu áp dụng điểm a, điểm b để thuyên chuyển 4 giáo viên trên như vậy hợp lý chưa? Có đúng quy định của thông báo 83 của Sở Nội vụ không? Tôi chân thành cảm ơn.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là mt giáo viêđang công tác ti Phòng Giáo dc và Đào huyn Gò Du, trc thuc UBND huyn Gò Du. Ngày 28/6/2014, tôi có thắc mắc xin hỏi Sở Nội vụ Tây Ninh, điều kiện thuyên chuyển giáo viên ngoài huyện. Ngày 7/7/2014, tôi xem thông tin được lãnh đạo UBND huyện Gò Dầu trả lời câu hỏi của tôi. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo đã quan tâm và trả lời thắc mắc của tất cả các vấn đề mà mọi người cần biết.

      Mặc dù, nội dung trả lời chưa nêu rõ tại sao cá nhân Tôi cũng như một vài giáo viên khác những năm trước có nộp hồ sơ xin thuyên chuyển ngoài huyện, thủ tục vẫn đầy đủ như 4 giáo viên tôi nêu: Có đơn tiếp nhận, có xác nhận hoàn cảnh khó khăn như thắc mắc của tôi mà không được cho thuyên chuyển, còn năm học này 4 giáo viên này lại được "Đặc cách" cho chuyển như vậy. Nhưng qua xem nội dung trả lời có nêu Thông báo số 83/TB-TC ngày 03/3/2003 ca Sở Ni vụ tnh Tây Ninh thì ở điểm a và điểm b thì tôi không đủ điều kiện bởi lúc đó tôi dạy chỉ 3 năm và trường tôi thiếu giáo viên.

    Tôi rất mong Sở Nội vụ giải thích rõ:

        1.Tại sao 4 giáo viên: Thuận, Quyên, Đăng, Hiếu, được xét thuyên chuyển, nếu được xét thì dựa vào điểm nào của thông báo số 83.

       2. Ở điểm a của Thông báo 83 có nêu căn cứ vào chỉ tiêu biên chế nhu cầu sử dụng giáo viên và số giáo viên hiện có để giải quyết cho giáo viên thuyên chuyển hoặc tiếp nhận đến công tác: có nghĩa là nếu ở trường đó giáo viên dôi dư mới được thuyên chuyển mà tôi được biết các trường của 4 giáo viên trên hiện đang thiếu giáo viên, lý do nào được xét dựa vào điểm này.

     3. Ở điểm b của Thông báo 83 có nêu cán bộ công chức không bị kỷ luật có thời gian công tác từ 5 năm trở lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hoàn cảnh gia đình thật sự khó khăn hoặc cần phải hợp thức hòa gia đình: như vậy ở nội dung này, 4 giáo viên này chưa đủ 5 năm trở lên làm sao xét đến nội dung có gia cảnh đặc biệt khó khăn mà xét. Mong Sở Nội vụ giải thích rõ dùm tôi. 

     4. Ở điểm c của thông báo có nêu đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, chưa đủ điều kiện ở điểm a mà có nguyện vọng xin chuyển công tác được lãnh đạo cấp có thẩm quyền xác nhận và đề xuất sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể: Như vậy nếu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mà trường đó thiếu giáo viên quy định ở điểm a vẫn có thể xem xét giải quyết; Nhưng ở điểm c không nói gì đến điểm b, nghĩa là vẫn đảm bảo dạy đủ 5 năm trở lên mới xét đến các điều kiện khác.  Cho tôi hỏi Sở Nội vụ câu hỏi cuối: UBND huyện Gò Dầu áp dụng điểm a, điểm b để thuyên chuyển 4 giáo viên trên như vậy hợp lý chưa? Có đúng quy định của thông báo 83 của Sở Nội vụ không? Tôi chân thành cảm ơn.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: