(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hướng dẫn thực hiện công trình dưới 500tr
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0813449173     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/09/2020 - 14 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 17/09/2020 - 16 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 19/8/2020 UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 1919/UBND-KTTC về việc đồng ý chủ trương bải bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Xin cho hỏi từ ngày có Công văn số 1919/UBND-KTTC thì Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 hết hiệu lực chưa?

+ Nếu Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực thì từ lúc hết hiệu lực đến khi có Hưỡng dẫn, Quyết định mới thay thế, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo quy định nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 22/09/2020 - 07 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu câu hỏi, Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 1919/UBND-KTTC. Do đây là văn bản quy phạm pháp luật, theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017.  

Sau khi Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ nguồn chi thường xuyên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hướng dẫn thực hiện công trình dưới 500tr
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 19/8/2020 UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 1919/UBND-KTTC về việc đồng ý chủ trương bải bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Xin cho hỏi từ ngày có Công văn số 1919/UBND-KTTC thì Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 hết hiệu lực chưa?

+ Nếu Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực thì từ lúc hết hiệu lực đến khi có Hưỡng dẫn, Quyết định mới thay thế, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo quy định nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 19/8/2020 UBND tỉnh Tây Ninh có Công văn số 1919/UBND-KTTC về việc đồng ý chủ trương bải bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

+ Xin cho hỏi từ ngày có Công văn số 1919/UBND-KTTC thì Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 hết hiệu lực chưa?

+ Nếu Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND hết hiệu lực thì từ lúc hết hiệu lực đến khi có Hưỡng dẫn, Quyết định mới thay thế, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán các công trình sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có giá trị dưới 500 triệu đồng sử dụng từ ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo quy định nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: