(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thu lệ phí xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0937714393     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/07/2020 - 08 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 02/07/2020 - 09 Giờ 21 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Ngày 03/6/2020, Cổng hỏi đáp của Bộ Tài chính có trả lời về việc “ Không thu phí khi xét tuyển công chức, viên chức”, như sau:

Cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Phương Loan (Gia Lai), căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì tuyển dụng hình thức xét tuyển và xét thăng hạng không thuộc đối tượng nộp phí.

Tuy nhiên, việc tổ chức phát sinh chi phí như: Thực hiện xét tuyển phỏng vấn phải thông báo trên phương tiện đại chúng, kiểm tra hồ sơ, nhập liệu, biên soạn tài liệu đề, đáp án phỏng vấn và thuê hội trường, họp hội đồng mua sắm văn phòng phẩm và phụ cấp làm thêm giờ cho giám khảo. Bà Loan cho rằng nếu không được thu lệ phí rất khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, quy định: 

“1. Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này.

2. Công chức, viên chức khi nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Kinh phí phục vụ xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ: “... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Lê Thị Phương Loan có ý kiến với Bộ Nội vụ (cơ quan quản lý về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) về việc thu phí đối với xét tuyển, xét nâng ngạch, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu sửa Thông tư số 228/2016/TT-BTC theo thẩm quyền.

Ngày 15/5/2020, Sở Y tế có Thông báo số 1906/TB-SYT thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, với mức thu là 600.000 đồng/01 thí sinh/lần (kèm theo Thông báo số 1906)

Xin cho hỏi theo như trả lời của Bộ Tài chính thì “cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ”, vậy việc Sở Y tế thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế là có đúng không ?

Rất mong quý cơ quan sớm phúc đáp. Kính chào.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 09/07/2020 - 09 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Về việc thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đã được Bộ Tài chính trả lời cụ thể trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính. Ngoài ra, đối với nội dung quy định về xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của từng ngành, lĩnh vực còn chịu sự hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. Do đó, đối với việc Sở Y tế thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, đề nghị bạn liên hệ với Sở Y tế để làm rõ cơ sở pháp lý việc thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thu lệ phí xét nâng hạng chức danh nghề nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Ngày 03/6/2020, Cổng hỏi đáp của Bộ Tài chính có trả lời về việc “ Không thu phí khi xét tuyển công chức, viên chức”, như sau:

Cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Phương Loan (Gia Lai), căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì tuyển dụng hình thức xét tuyển và xét thăng hạng không thuộc đối tượng nộp phí.

Tuy nhiên, việc tổ chức phát sinh chi phí như: Thực hiện xét tuyển phỏng vấn phải thông báo trên phương tiện đại chúng, kiểm tra hồ sơ, nhập liệu, biên soạn tài liệu đề, đáp án phỏng vấn và thuê hội trường, họp hội đồng mua sắm văn phòng phẩm và phụ cấp làm thêm giờ cho giám khảo. Bà Loan cho rằng nếu không được thu lệ phí rất khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, quy định: 

“1. Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này.

2. Công chức, viên chức khi nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Kinh phí phục vụ xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ: “... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Lê Thị Phương Loan có ý kiến với Bộ Nội vụ (cơ quan quản lý về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) về việc thu phí đối với xét tuyển, xét nâng ngạch, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu sửa Thông tư số 228/2016/TT-BTC theo thẩm quyền.

Ngày 15/5/2020, Sở Y tế có Thông báo số 1906/TB-SYT thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, với mức thu là 600.000 đồng/01 thí sinh/lần (kèm theo Thông báo số 1906)

Xin cho hỏi theo như trả lời của Bộ Tài chính thì “cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ”, vậy việc Sở Y tế thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế là có đúng không ?

Rất mong quý cơ quan sớm phúc đáp. Kính chào.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Ngày 03/6/2020, Cổng hỏi đáp của Bộ Tài chính có trả lời về việc “ Không thu phí khi xét tuyển công chức, viên chức”, như sau:

Cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Phương Loan (Gia Lai), căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì tuyển dụng hình thức xét tuyển và xét thăng hạng không thuộc đối tượng nộp phí.

Tuy nhiên, việc tổ chức phát sinh chi phí như: Thực hiện xét tuyển phỏng vấn phải thông báo trên phương tiện đại chúng, kiểm tra hồ sơ, nhập liệu, biên soạn tài liệu đề, đáp án phỏng vấn và thuê hội trường, họp hội đồng mua sắm văn phòng phẩm và phụ cấp làm thêm giờ cho giám khảo. Bà Loan cho rằng nếu không được thu lệ phí rất khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Điều 2 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, quy định: 

“1. Người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển khi nộp hồ sơ thi tuyển thì phải nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư này.

2. Công chức, viên chức khi nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì phải nộp phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Kinh phí phục vụ xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị thực hiện.

Tại khoản 4 Điều 20 Luật Phí và lệ phí quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ: “... kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu, nộp, miễn, giảm, quản lý và sử dụng đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà Lê Thị Phương Loan có ý kiến với Bộ Nội vụ (cơ quan quản lý về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức) về việc thu phí đối với xét tuyển, xét nâng ngạch, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Khi nhận được ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu sửa Thông tư số 228/2016/TT-BTC theo thẩm quyền.

Ngày 15/5/2020, Sở Y tế có Thông báo số 1906/TB-SYT thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, với mức thu là 600.000 đồng/01 thí sinh/lần (kèm theo Thông báo số 1906)

Xin cho hỏi theo như trả lời của Bộ Tài chính thì “cơ quan, đơn vị tuyển dụng không thực hiện thu phí đối với trường hợp xét tuyển, xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ”, vậy việc Sở Y tế thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế là có đúng không ?

Rất mong quý cơ quan sớm phúc đáp. Kính chào.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: