(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: kinh phí phòng chống cháy rừng
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0906012408     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/03/2020 - 14 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 18/03/2020 - 14 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi muốn hỏi văn bản nào quy định việc cấp kinh phí phòng chống cháy rừng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 25/03/2020 - 14 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

Hiện nay, việc cấp kinh phí phòng, chống cháy rừng được thực hiện theo các văn bản, cụ thể:

- Quyết định số 886/QĐ- TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 (tại điểm 1, mục VI-Điều 2);

- Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 (tại Điều 15);

- Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng;

- Căn cứ Công văn số 2679/UBND-KTN ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chủ trương hỗ trợ kinh phí phòng chống cháy rừng trồng;

- Quyết định số: 2198/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án PCCCR tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời để ''công dân'' được biết./.

Trân trọng!

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: kinh phí phòng chống cháy rừng
 Nội dung câu hỏi:

tôi muốn hỏi văn bản nào quy định việc cấp kinh phí phòng chống cháy rừng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi muốn hỏi văn bản nào quy định việc cấp kinh phí phòng chống cháy rừng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: