(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ký hợp đồng lao động làm công tác nghiệp vụ
Người hỏi : Nhân dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/10/2019 - 16 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 21/10/2019 - 17 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ.

Hiện nay, theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và  Nghị định số 161/2018//NĐ-CP, các cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp không được ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Tuy nhiên, theo tôi biết tại một số đơn vị sự nghiệp như các ban quản lý, họ tự chủ về kinh phí chi thường xuyên lương cho viên chức, nên họ đã ký thêm hợp đồng lao động làm nghiệp vụ, cụ thể là vị trí thẩm định dự án. Theo tính chất công việc thì đây là vị trí công việc của viên chức, cho nên hợp đồng lao động này không được ký; tuy nhiên các đơn vị lý giải rằng họ tự sử dụng nguồn tự chủ để trả lương cho viên chức của mình, không do NN bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên nên họ được quyền tuyển hợp đồng lao động làm công việc của viên chức trong đơn vị họ bao nhiêu tùy thích

Do đó kính mong Sở Nội vụ giải đáp về tính hợp lý của việc ký kết hợp đồng lao động làm nghiệp vụ này. Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 28/10/2019 - 15 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì 1. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.”

Căn cứ quy định tại Điều 7 của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ”, “Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc”

Do đó, việc ký hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên là đúng theo quy định của pháp luật./.

                                                                                           Phòng Tổ chức Công chức, viên chức

                                                                                                                 Trưởng phòng


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ký hợp đồng lao động làm công tác nghiệp vụ
 Nội dung câu hỏi:

Xin gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ.

Hiện nay, theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và  Nghị định số 161/2018//NĐ-CP, các cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp không được ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Tuy nhiên, theo tôi biết tại một số đơn vị sự nghiệp như các ban quản lý, họ tự chủ về kinh phí chi thường xuyên lương cho viên chức, nên họ đã ký thêm hợp đồng lao động làm nghiệp vụ, cụ thể là vị trí thẩm định dự án. Theo tính chất công việc thì đây là vị trí công việc của viên chức, cho nên hợp đồng lao động này không được ký; tuy nhiên các đơn vị lý giải rằng họ tự sử dụng nguồn tự chủ để trả lương cho viên chức của mình, không do NN bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên nên họ được quyền tuyển hợp đồng lao động làm công việc của viên chức trong đơn vị họ bao nhiêu tùy thích

Do đó kính mong Sở Nội vụ giải đáp về tính hợp lý của việc ký kết hợp đồng lao động làm nghiệp vụ này. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin gửi câu hỏi đến Sở Nội vụ.

Hiện nay, theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và  Nghị định số 161/2018//NĐ-CP, các cơ quan HCNN và đơn vị sự nghiệp không được ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là công chức trong các cơ quan hành chính hoặc là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên.

Tuy nhiên, theo tôi biết tại một số đơn vị sự nghiệp như các ban quản lý, họ tự chủ về kinh phí chi thường xuyên lương cho viên chức, nên họ đã ký thêm hợp đồng lao động làm nghiệp vụ, cụ thể là vị trí thẩm định dự án. Theo tính chất công việc thì đây là vị trí công việc của viên chức, cho nên hợp đồng lao động này không được ký; tuy nhiên các đơn vị lý giải rằng họ tự sử dụng nguồn tự chủ để trả lương cho viên chức của mình, không do NN bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên nên họ được quyền tuyển hợp đồng lao động làm công việc của viên chức trong đơn vị họ bao nhiêu tùy thích

Do đó kính mong Sở Nội vụ giải đáp về tính hợp lý của việc ký kết hợp đồng lao động làm nghiệp vụ này. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: