(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tốt nghiệp đại học hành chính được miễn chứng chỉ ngạch chuyên viên khi bổ nhiệm lại
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: huyện Tân Châu
Ngày hỏi: 07/10/2019 - 08 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 07/10/2019 - 09 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

TÔI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ PHÓ PHÒNG (TÔI CHƯA HỌC VÀ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN), NAY TỚI THỜI GIAN BỔ NGHIỆM LẠI, CHO TÔI HỎI BẰNG TỐT NGHIỆP HÀNH CHÍNH CỦA TÔI CÓ ĐƯỢC MIỄN (KHÔNG CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NGẠCH CHUYÊN VIÊN) KHI BỔ NHIỆM LẠI KHÔNG? XIN CÁM ƠN!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 16/10/2019 - 11 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức, Công chức, viên chức trả lời nội dung câu hỏi của bạn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 03/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 18/2010/NĐ-CP (đã hết hiệu lực) có quy định “bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên; Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính”.

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư số 01/2018/TT-BNV đã bãi bỏ toàn bộ nội dung của Thông tư số 03/2011/TT-BNV).

Tuy nhiên, hiện nay, việc quy định sử dụng các bằng tốt nghiệp ngành hành chính học vẫn nêu rõ trong Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, trong đó quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên về trình độ đào tạo như sau: “Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công”.

Do đó, trong khi chờ Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể về sử dụng các văn bằng, chứng chỉ nêu trên, thì các trường hợp có bằng tốt nghiệp hành chính học khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý vẫn tiếp tục sử dụng các bằng tốt nghiệp ngành hành chính học thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên.

 

                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                 Lê Long Giang

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tốt nghiệp đại học hành chính được miễn chứng chỉ ngạch chuyên viên khi bổ nhiệm lại
 Nội dung câu hỏi:

TÔI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ PHÓ PHÒNG (TÔI CHƯA HỌC VÀ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN), NAY TỚI THỜI GIAN BỔ NGHIỆM LẠI, CHO TÔI HỎI BẰNG TỐT NGHIỆP HÀNH CHÍNH CỦA TÔI CÓ ĐƯỢC MIỄN (KHÔNG CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NGẠCH CHUYÊN VIÊN) KHI BỔ NHIỆM LẠI KHÔNG? XIN CÁM ƠN!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

TÔI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH VÀ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀ PHÓ PHÒNG (TÔI CHƯA HỌC VÀ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN), NAY TỚI THỜI GIAN BỔ NGHIỆM LẠI, CHO TÔI HỎI BẰNG TỐT NGHIỆP HÀNH CHÍNH CỦA TÔI CÓ ĐƯỢC MIỄN (KHÔNG CẦN CÓ CHỨNG CHỈ NGẠCH CHUYÊN VIÊN) KHI BỔ NHIỆM LẠI KHÔNG? XIN CÁM ƠN!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: