(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ... (đă 02 lẩn hỏi (ngày 22/8/2019 và ngày 30/8/2019) nhưng cử tri chưa nhận được câu trả lời đúng trọng tâm), công khai trên cổng t
Người hỏi : Nhân dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/10/2019 - 20 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 07/10/2019 - 09 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

https://hoidap.tayninh.gov.vn/images/posted.gifCâu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ... (đã 02 lần hỏi (ngày 22/8/2019 và ngày 30/8/2019) nhưng cử tri chưa nhận được câu trả lời đúng trọng tâm).

 

Kính gửi: Hỏi đáp trực tuyến: Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Chính; Bộ Tư Pháp; Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung câu hỏi ngày 22/8/2019,"Theo kế hoạch tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018 (có văn bản kèm theo), theo đó, tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 là 808,406 triệu m3 trên tổng diện tích 147.834,78 ha, trong đó: Vụ Đông Xuân chiếm 52% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (422,461 triệu m3/47.468,32 ha), vụ Hè Thu chiếm 32% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (260,055 triệu m3/50.010,72 ha), vụ Mùa chiếm 16% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (125,890 triệu m3/50.355,74 ha)."

Nội dung trả lời lần 1

Sở Nông nghiệp đã trả lời ngày 30/8/2019 nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi; dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa bảo đảm tính đúng tính đủ, chưa phù hợp với thực tế tại Tây Ninh cụ thể:

- vụ Hè thu chỉ cấp nước tưới 260,055 triệu m3 /422,461 triệu m3=61,55% vụ Đông Xuân

- vụ Mùa cấp nước tưới 125,890 triệu m3 /422,461 triệu m3=29,80% vụ Đông Xuân.

Trên cơ sở phương án giá, Nghi quyết số 06/2019, Cơ quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới theo từng vụ trong năm, dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ chung chung cho 01 vụ, tuy nhiên trong năm có 3 vụ.

Trong dự thảo có định nghĩa tưới tiêu chủ động 1 phần chỉ căn cứ trên thời gian cấp nước tưới là chưa đủ cơ sở; chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới (khối lượng nước tưới/vụ Hè thu và vụ Mùa) chưa chỉ ra hình thức tưới vụ Mùa và vụ Hè thu là chủ động hay chủ động một phần.

 Do vậy khi quyết định được ban hành, nông dân sản xuất ngoài hạn điền nghiễm nhiên phải đóng tiền 3 vụ/năm như nhau, cơ quan trình hỗ trợ từ ngân sách sẽ trình mức hỗ trợ 3 vụ trong năm bằng nhau; cơ quan tham mưu xác nhận diện tích tưới/vụ thiếu cơ sở để áp dụng cho từng vụ cụ thể.

Đơn vị khai thác thủy lợi là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước, trường hợp thu không đủ chi, nhà nước có chính sách cấp bù.

Đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời, UBND tỉnh xem xét ban hành quy định chặt chẽ đứng quy định, loại bỏ manh nha trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời đúng trong tâm câu hỏi./.

Nội dung trả lời lần 2 như sau:

"Kính gửi: "Nhân dân"

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được câu hỏi của "Nhân dân" về nội dung "Tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018...". Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển nội dung câu hỏi đến đơn vị chuyên môn xử lý và sẽ phúc đáp sớm nội dung trả lời câu hỏi cho "Nhân dân" (trong tuần sau). Những thông tin liên quan cần trao đổi thêm "Nhân dân" có thể liên hệ trực tiếp đến Chi cục Thủy lợi (ông Lê Anh Tâm-PT Chi cục Thủy lợi), số đt: 0933774357 để được biết thêm thông tin.

Trân trọng!"

 

Tóm lại 02 lần hỏi  nhưng chưa trả lời đúng trong tâm câu hỏi.

Đây là việc liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, ngân sách nhà nước... ,  Đề nghị ông Lê Anh Tâm trả lời đúng trong tâm câu hỏi, công khai trên trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh để mọi người dân được biết.

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 07/10/2019 - 09 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về câu hỏi của ông/bà đã được Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời. Trường hợp, ông/bà chưa rõ hay còn thắc mắc các nội dung, ông/bà có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại đã được Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ... (đă 02 lẩn hỏi (ngày 22/8/2019 và ngày 30/8/2019) nhưng cử tri chưa nhận được câu trả lời đúng trọng tâm), công khai trên cổng t
 Nội dung câu hỏi:

https://hoidap.tayninh.gov.vn/images/posted.gifCâu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ... (đã 02 lần hỏi (ngày 22/8/2019 và ngày 30/8/2019) nhưng cử tri chưa nhận được câu trả lời đúng trọng tâm).

 

Kính gửi: Hỏi đáp trực tuyến: Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Chính; Bộ Tư Pháp; Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung câu hỏi ngày 22/8/2019,"Theo kế hoạch tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018 (có văn bản kèm theo), theo đó, tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 là 808,406 triệu m3 trên tổng diện tích 147.834,78 ha, trong đó: Vụ Đông Xuân chiếm 52% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (422,461 triệu m3/47.468,32 ha), vụ Hè Thu chiếm 32% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (260,055 triệu m3/50.010,72 ha), vụ Mùa chiếm 16% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (125,890 triệu m3/50.355,74 ha)."

Nội dung trả lời lần 1

Sở Nông nghiệp đã trả lời ngày 30/8/2019 nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi; dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa bảo đảm tính đúng tính đủ, chưa phù hợp với thực tế tại Tây Ninh cụ thể:

- vụ Hè thu chỉ cấp nước tưới 260,055 triệu m3 /422,461 triệu m3=61,55% vụ Đông Xuân

- vụ Mùa cấp nước tưới 125,890 triệu m3 /422,461 triệu m3=29,80% vụ Đông Xuân.

Trên cơ sở phương án giá, Nghi quyết số 06/2019, Cơ quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới theo từng vụ trong năm, dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ chung chung cho 01 vụ, tuy nhiên trong năm có 3 vụ.

Trong dự thảo có định nghĩa tưới tiêu chủ động 1 phần chỉ căn cứ trên thời gian cấp nước tưới là chưa đủ cơ sở; chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới (khối lượng nước tưới/vụ Hè thu và vụ Mùa) chưa chỉ ra hình thức tưới vụ Mùa và vụ Hè thu là chủ động hay chủ động một phần.

 Do vậy khi quyết định được ban hành, nông dân sản xuất ngoài hạn điền nghiễm nhiên phải đóng tiền 3 vụ/năm như nhau, cơ quan trình hỗ trợ từ ngân sách sẽ trình mức hỗ trợ 3 vụ trong năm bằng nhau; cơ quan tham mưu xác nhận diện tích tưới/vụ thiếu cơ sở để áp dụng cho từng vụ cụ thể.

Đơn vị khai thác thủy lợi là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước, trường hợp thu không đủ chi, nhà nước có chính sách cấp bù.

Đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời, UBND tỉnh xem xét ban hành quy định chặt chẽ đứng quy định, loại bỏ manh nha trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời đúng trong tâm câu hỏi./.

Nội dung trả lời lần 2 như sau:

"Kính gửi: "Nhân dân"

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được câu hỏi của "Nhân dân" về nội dung "Tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018...". Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển nội dung câu hỏi đến đơn vị chuyên môn xử lý và sẽ phúc đáp sớm nội dung trả lời câu hỏi cho "Nhân dân" (trong tuần sau). Những thông tin liên quan cần trao đổi thêm "Nhân dân" có thể liên hệ trực tiếp đến Chi cục Thủy lợi (ông Lê Anh Tâm-PT Chi cục Thủy lợi), số đt: 0933774357 để được biết thêm thông tin.

Trân trọng!"

 

Tóm lại 02 lần hỏi  nhưng chưa trả lời đúng trong tâm câu hỏi.

Đây là việc liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, ngân sách nhà nước... ,  Đề nghị ông Lê Anh Tâm trả lời đúng trong tâm câu hỏi, công khai trên trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh để mọi người dân được biết.

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

https://hoidap.tayninh.gov.vn/images/posted.gifCâu hỏi: dự thảo giá dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa cụ thể từng vụ sẽ gây thiệt cho nông dân, dễ trục lợi chính sách, ... (đã 02 lần hỏi (ngày 22/8/2019 và ngày 30/8/2019) nhưng cử tri chưa nhận được câu trả lời đúng trọng tâm).

 

Kính gửi: Hỏi đáp trực tuyến: Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài Chính; Bộ Tư Pháp; Sở Tư Pháp tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Nội dung câu hỏi ngày 22/8/2019,"Theo kế hoạch tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018 (có văn bản kèm theo), theo đó, tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 là 808,406 triệu m3 trên tổng diện tích 147.834,78 ha, trong đó: Vụ Đông Xuân chiếm 52% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (422,461 triệu m3/47.468,32 ha), vụ Hè Thu chiếm 32% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (260,055 triệu m3/50.010,72 ha), vụ Mùa chiếm 16% tổng lượng nước phục vụ nông nghiệp năm 2017 (125,890 triệu m3/50.355,74 ha)."

Nội dung trả lời lần 1

Sở Nông nghiệp đã trả lời ngày 30/8/2019 nhưng chưa đúng trọng tâm câu hỏi; dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi chưa bảo đảm tính đúng tính đủ, chưa phù hợp với thực tế tại Tây Ninh cụ thể:

- vụ Hè thu chỉ cấp nước tưới 260,055 triệu m3 /422,461 triệu m3=61,55% vụ Đông Xuân

- vụ Mùa cấp nước tưới 125,890 triệu m3 /422,461 triệu m3=29,80% vụ Đông Xuân.

Trên cơ sở phương án giá, Nghi quyết số 06/2019, Cơ quan tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới theo từng vụ trong năm, dự thảo quy định giá sản phẩm dịch vụ chung chung cho 01 vụ, tuy nhiên trong năm có 3 vụ.

Trong dự thảo có định nghĩa tưới tiêu chủ động 1 phần chỉ căn cứ trên thời gian cấp nước tưới là chưa đủ cơ sở; chưa căn cứ kết quả cấp nước tưới (khối lượng nước tưới/vụ Hè thu và vụ Mùa) chưa chỉ ra hình thức tưới vụ Mùa và vụ Hè thu là chủ động hay chủ động một phần.

 Do vậy khi quyết định được ban hành, nông dân sản xuất ngoài hạn điền nghiễm nhiên phải đóng tiền 3 vụ/năm như nhau, cơ quan trình hỗ trợ từ ngân sách sẽ trình mức hỗ trợ 3 vụ trong năm bằng nhau; cơ quan tham mưu xác nhận diện tích tưới/vụ thiếu cơ sở để áp dụng cho từng vụ cụ thể.

Đơn vị khai thác thủy lợi là doanh nghiệp công ích 100% vốn nhà nước, trường hợp thu không đủ chi, nhà nước có chính sách cấp bù.

Đề nghị các cơ quan liên quan có ý kiến trả lời, UBND tỉnh xem xét ban hành quy định chặt chẽ đứng quy định, loại bỏ manh nha trục lợi chính sách, lợi ích nhóm.

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời đúng trong tâm câu hỏi./.

Nội dung trả lời lần 2 như sau:

"Kính gửi: "Nhân dân"

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được câu hỏi của "Nhân dân" về nội dung "Tưới và cung cấp nước phục vụ sản xuất năm 2018...". Sở Nông nghiệp và PTNT đã chuyển nội dung câu hỏi đến đơn vị chuyên môn xử lý và sẽ phúc đáp sớm nội dung trả lời câu hỏi cho "Nhân dân" (trong tuần sau). Những thông tin liên quan cần trao đổi thêm "Nhân dân" có thể liên hệ trực tiếp đến Chi cục Thủy lợi (ông Lê Anh Tâm-PT Chi cục Thủy lợi), số đt: 0933774357 để được biết thêm thông tin.

Trân trọng!"

 

Tóm lại 02 lần hỏi  nhưng chưa trả lời đúng trong tâm câu hỏi.

Đây là việc liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, ngân sách nhà nước... ,  Đề nghị ông Lê Anh Tâm trả lời đúng trong tâm câu hỏi, công khai trên trên cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh để mọi người dân được biết.

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: