(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục đánh giá đề tài - sáng kiến
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 03/07/2019 - 07 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 03/07/2019 - 13 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết thủ tục đánh giá đề tài sáng kiến không thụ hưởng ngân sách nhà nước thì thực hiện như thế nào? 

Trân trọng cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 10/07/2019 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Do chưa có đủ thông tin về câu hỏi nên chưa thể trả lời một cách đầy đủ.

- Ở phương diện quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN):

Nếu “Đề tài sáng kiến” đề cập trên được xác định là nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015của Bộ trưởng Bộ KH&CN thì việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước được ban hành kèm theo quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh. (Văn bản kèm theo).

- Trường hợp “Đề tài sáng kiến” đề cập không là nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư 02/2015/TT-BKHCN, thì tác giả có thể đề nghị công nhận giải pháp/sáng kiến cấp tỉnh.

Việc đề nghị công nhận giải pháp/sáng kiến cấp tỉnh được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về  việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy định hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND.

Giải pháp/sáng kiến muốn được xét và công nhận là sáng kiến cấp tỉnh, thì giải pháp/sáng kiến đó phải do Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận là sáng kiến cấp cơ sở và được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở đề nghị lên Hội đồng công nhận sáng kiến cấp tỉnh.

Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh; Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp quyết định thành lập Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để xét duyệt, công nhận sáng kiến trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

* Thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm xem xét, lựa chọn những sáng kiến của cá nhân thuộc địa phương, đơn vị mình đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có phạm vi ảnh hưởng lớn trên địa bàn tỉnh; lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh, gửi về cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh) 14 bộ. Hồ sơ gồm:

  a) Văn bản đề nghị của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở;

  b) Hồ sơ đề nghị của cá nhân có sáng kiến kèm theo Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở;

  c) Biên bản thẩm tra, đánh giá của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

 Tác giả có thể truy cập các biểu mẫu hướng dẫn kèm theo quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Tây Ninh trên website của Sở KH&CN Tây Ninh theo địa chỉ: sokhcn.tayninh.gov.vn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục đánh giá đề tài - sáng kiến
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết thủ tục đánh giá đề tài sáng kiến không thụ hưởng ngân sách nhà nước thì thực hiện như thế nào? 

Trân trọng cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết thủ tục đánh giá đề tài sáng kiến không thụ hưởng ngân sách nhà nước thì thực hiện như thế nào? 

Trân trọng cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: