(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh
Người hỏi : Lâm Minh Quân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ninh An, Ninh Sơn, Tp. Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/05/2019 - 07 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 21/05/2019 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi các bản đồ quy hoạch đất đai trong tỉnh đã được số hóa và đưa lên mạng chưa ạ?

Nếu có xin cho biết địa chỉ có thể truy cập.

Do quan sát thấy ở Ủy ban nhân dân các xã có trang bị máy tính để tra cứu bản đồ mà không hề hoạt động, nếu có thể tra được trên Internet thì sẽ tiện lợi cho người dân hơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 29/05/2019 - 09 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường xin trả lời như sau:

Tại điểm c Khoản 2, điểm 3 Khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

"2. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã…

3. Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây:

…b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất."

Tại Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định:

"Điều 6. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 48 của Luật Đất đai.

2. Tài liệu công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm:

a) Nghị quyết hoặc Quyết định phê duyệt;

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp;

c) Bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất."

Căn cứ các quy định nêu trên, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND cấp huyện công bố công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, đề nghị ông Lâm Minh Quân liên hệ UBND thành phố Tây Ninh hoặc UBND xã, phường có liên quan để được tham khảo hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi các bản đồ quy hoạch đất đai trong tỉnh đã được số hóa và đưa lên mạng chưa ạ?

Nếu có xin cho biết địa chỉ có thể truy cập.

Do quan sát thấy ở Ủy ban nhân dân các xã có trang bị máy tính để tra cứu bản đồ mà không hề hoạt động, nếu có thể tra được trên Internet thì sẽ tiện lợi cho người dân hơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi các bản đồ quy hoạch đất đai trong tỉnh đã được số hóa và đưa lên mạng chưa ạ?

Nếu có xin cho biết địa chỉ có thể truy cập.

Do quan sát thấy ở Ủy ban nhân dân các xã có trang bị máy tính để tra cứu bản đồ mà không hề hoạt động, nếu có thể tra được trên Internet thì sẽ tiện lợi cho người dân hơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: