(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về việc xét lao đông tiên tiến ở cấp xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/02/2019 - 06 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 25/02/2019 - 10 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

theo Điều 24 Luật thi đua khen thưởng thì việc xét  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức. Cho tôi hỏi các đối tượng sau có được xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” không: PCT.MTTQVN xã, các cấp phó đầu nghành ( thanh niên, phụ nữ, nông dân.....), CT. PCT các hội đặc thù ở cấp xã , văn phòng đảng ủy....

câu hỏi chưa được trả lời..


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/03/2019 - 09 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh thuộc Sở Nội vụ trả lời như sau:

Câu hỏi chưa trích dẫn đầy đủ nội dung Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng về đối tượng xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, Ban Thi đua – Khen thưởng trích dẫn đầy đủ như sau:

Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, Điều 1 Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung năm 2013 quy định :

“1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao;

b) Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua;

c) Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”.

3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” xét tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;

b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.”

Các đối tượng đảm bảo các tiêu chuẩn được đề nghị xét, đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh./

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về việc xét lao đông tiên tiến ở cấp xã
 Nội dung câu hỏi:

theo Điều 24 Luật thi đua khen thưởng thì việc xét  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức. Cho tôi hỏi các đối tượng sau có được xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” không: PCT.MTTQVN xã, các cấp phó đầu nghành ( thanh niên, phụ nữ, nông dân.....), CT. PCT các hội đặc thù ở cấp xã , văn phòng đảng ủy....

câu hỏi chưa được trả lời..

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

theo Điều 24 Luật thi đua khen thưởng thì việc xét  Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, công nhân, viên chức. Cho tôi hỏi các đối tượng sau có được xét Danh hiệu “Lao động tiên tiến” không: PCT.MTTQVN xã, các cấp phó đầu nghành ( thanh niên, phụ nữ, nông dân.....), CT. PCT các hội đặc thù ở cấp xã , văn phòng đảng ủy....

câu hỏi chưa được trả lời..

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: