(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quyết định số 387
Người hỏi : Thùy Lê     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/11/2018 - 14 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi không rõ nội dung

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quyết định số 387
 Nội dung câu hỏi:

Sở NN& PTNT thông tin đính kèm lên Cổng hỏi đáp: 

1. Quyết định số 387/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 9 năm 2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở NN& PTNT thông tin đính kèm lên Cổng hỏi đáp: 

1. Quyết định số 387/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 9 năm 2018 Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: