(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội vụ
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/05/2018 - 09 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 25/05/2018 - 16 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ trả lời kiến nghị của tôi về tiêu chuẩn trình độ quản lý nhà nước để bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định: có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên là chưa thỏa đáng vì những lý do sau:

Sở Nội vụ trả lời như vậy là không đúng, quy định như vậy là thiếu gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện và gây lãng phí (vì nhiều cơ quan hiện nay bắt những người tốt nghiệp ĐHHC phải đi học QLNN) và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, không có chổ nào nói là bằng đại học ngành hành chính học…là tương đương giấy chứng nhận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên mà Thông tư quy định rất rõ tốt nghiệp đại học ngành hành chính học…hiển nhiên là ngạch chuyên viên và không phải học lớp QLNN. Tại sao nội dung này lại không đưa vào Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND để dễ thực hiện mà SNV tham mưu còn lắp lững vận dụng này kia trong khi Thông tư nói rất rõ ràng như vậy là như thế nào. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời lý do tại sao Thông tư số 05/2017/TT-BNV quy định rõ ràng như vậy mà SNV không đưa vào đây có phải là SNV tham mưu chưa đầy đủ bao quát theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV hay không.

Việc SNV trả lời, nếu cán bộ, công chức, viên chức có Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học….thì có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ theo quy định. Thì được bao nhiêu cơ quan biết vận dụng như SNV nói hay tiếp tục yêu cầu phải học QLNN ngạch chuyên viên. Tại sao quy định rõ ràng như vậy mà k đưa vào để áp dụng mà phải vận dụng văn bản khác?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/06/2018 - 14 Giờ 33 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Về nội dung câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Về tiêu chuẩn trình độ quản lý nhà nước để bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định: có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

Theo góp ý của bạn là cần ghi cụ thể giá trị bằng cấp tương đương giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Sở Nội vụ ghi nhận, tuy nhiên Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng để bổ nhiệm chức vụ, do đó Quyết định không liệt kê cụ thể giá trị bằng cấp tương đương như quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng để bổ nhiệm ngạch công chức theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức có quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo ngạch chuyên viên và ngạch Chuyên viên chính.

Do đó, nếu cán bộ, công chức, viên chức có Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học, Thạc sỹ quản lý hành chính công, Tiến sỹ quản lý hành chính công thì có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ theo quy định.

Trân trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Công chức viên chúc 02763839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ trả lời kiến nghị của tôi về tiêu chuẩn trình độ quản lý nhà nước để bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định: có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên là chưa thỏa đáng vì những lý do sau:

Sở Nội vụ trả lời như vậy là không đúng, quy định như vậy là thiếu gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện và gây lãng phí (vì nhiều cơ quan hiện nay bắt những người tốt nghiệp ĐHHC phải đi học QLNN) và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, không có chổ nào nói là bằng đại học ngành hành chính học…là tương đương giấy chứng nhận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên mà Thông tư quy định rất rõ tốt nghiệp đại học ngành hành chính học…hiển nhiên là ngạch chuyên viên và không phải học lớp QLNN. Tại sao nội dung này lại không đưa vào Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND để dễ thực hiện mà SNV tham mưu còn lắp lững vận dụng này kia trong khi Thông tư nói rất rõ ràng như vậy là như thế nào. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời lý do tại sao Thông tư số 05/2017/TT-BNV quy định rõ ràng như vậy mà SNV không đưa vào đây có phải là SNV tham mưu chưa đầy đủ bao quát theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV hay không.

Việc SNV trả lời, nếu cán bộ, công chức, viên chức có Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học….thì có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ theo quy định. Thì được bao nhiêu cơ quan biết vận dụng như SNV nói hay tiếp tục yêu cầu phải học QLNN ngạch chuyên viên. Tại sao quy định rõ ràng như vậy mà k đưa vào để áp dụng mà phải vận dụng văn bản khác?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ trả lời kiến nghị của tôi về tiêu chuẩn trình độ quản lý nhà nước để bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó phòng và tương đương cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh quy định: có giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên là chưa thỏa đáng vì những lý do sau:

Sở Nội vụ trả lời như vậy là không đúng, quy định như vậy là thiếu gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện và gây lãng phí (vì nhiều cơ quan hiện nay bắt những người tốt nghiệp ĐHHC phải đi học QLNN) và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, không có chổ nào nói là bằng đại học ngành hành chính học…là tương đương giấy chứng nhận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên mà Thông tư quy định rất rõ tốt nghiệp đại học ngành hành chính học…hiển nhiên là ngạch chuyên viên và không phải học lớp QLNN. Tại sao nội dung này lại không đưa vào Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND để dễ thực hiện mà SNV tham mưu còn lắp lững vận dụng này kia trong khi Thông tư nói rất rõ ràng như vậy là như thế nào. Đề nghị Sở Nội vụ trả lời lý do tại sao Thông tư số 05/2017/TT-BNV quy định rõ ràng như vậy mà SNV không đưa vào đây có phải là SNV tham mưu chưa đầy đủ bao quát theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV hay không.

Việc SNV trả lời, nếu cán bộ, công chức, viên chức có Bằng tốt nghiệp Đại học ngành hành chính học….thì có giá trị thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ theo quy định. Thì được bao nhiêu cơ quan biết vận dụng như SNV nói hay tiếp tục yêu cầu phải học QLNN ngạch chuyên viên. Tại sao quy định rõ ràng như vậy mà k đưa vào để áp dụng mà phải vận dụng văn bản khác?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: