(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: HỎI SỞ NỘI VỤ VỀ CHẾ ĐỘ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/03/2018 - 15 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 19/03/2018 - 15 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ Tây Ninh giải đáp giùm nội dung sau:

- Hội nạn nhân chất độc da cam /Đioxin là hội đặc thù. 

Theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND, ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh thì:

"Đối với những trường hợp là người đã nghỉ hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của hội, không thực hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được hưởng mức thù lao như sau:

a) Cấp tỉnh:

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 5,00 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

b) Cấp huyện (huyện, thị xã):

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 3,20 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 2,56 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

c) Cấp xã (xã, phường, thị trấn):

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 1,00 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Riêng Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã thực hiện theo Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND, ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh và Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND, ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 0,80 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

Vậy: Nếu là 1 người đã nghỉ hưu, hiện đang làm trưởng ấp được bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐ DC ở xã thì có được hưởng mức phụ cấp 1.0 hay không?

Rất mong nhận được câu trả lời sớm của Sở Nội vụ để chúng tôi có cơ sở vận động tham gia công tác được dễ dàng.

Xin cám ơn. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/03/2018 - 13 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại 95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận hội có tính đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các hội có tính đặc thù có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại 39 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tính chất đặc thù).

Căn cứ Điều 1 của Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh và khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh (Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018 và thay thế Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc quy định chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh) quy định phạm vi và đối tượng áp dụng: chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách các hội thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận là hội có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Do đó, đối với người đã nghỉ hưu, hiện đang làm trưởng ấp được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin có phạm vi hoạt động trong xã  không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thù lao theo quy định nêu trên.

Lý do: hiện đang giữ chức vụ được nhà nước chi trả phụ cấp, nếu được tiếp tục bầu giữ chức vụ thứ 2 (Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin) thì chức vụ thứ 2 là kiêm nhiệm.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: HỎI SỞ NỘI VỤ VỀ CHẾ ĐỘ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM
 Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ Tây Ninh giải đáp giùm nội dung sau:

- Hội nạn nhân chất độc da cam /Đioxin là hội đặc thù. 

Theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND, ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh thì:

"Đối với những trường hợp là người đã nghỉ hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của hội, không thực hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được hưởng mức thù lao như sau:

a) Cấp tỉnh:

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 5,00 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

b) Cấp huyện (huyện, thị xã):

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 3,20 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 2,56 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

c) Cấp xã (xã, phường, thị trấn):

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 1,00 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Riêng Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã thực hiện theo Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND, ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh và Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND, ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 0,80 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

Vậy: Nếu là 1 người đã nghỉ hưu, hiện đang làm trưởng ấp được bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐ DC ở xã thì có được hưởng mức phụ cấp 1.0 hay không?

Rất mong nhận được câu trả lời sớm của Sở Nội vụ để chúng tôi có cơ sở vận động tham gia công tác được dễ dàng.

Xin cám ơn. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhờ Sở Nội vụ Tây Ninh giải đáp giùm nội dung sau:

- Hội nạn nhân chất độc da cam /Đioxin là hội đặc thù. 

Theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND, ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh thì:

"Đối với những trường hợp là người đã nghỉ hưu được bầu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách của hội, không thực hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được hưởng mức thù lao như sau:

a) Cấp tỉnh:

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 5,00 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 4,00 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

b) Cấp huyện (huyện, thị xã):

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 3,20 lần so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 2,56 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

c) Cấp xã (xã, phường, thị trấn):

- Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 1,00 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Riêng Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ ở cấp xã thực hiện theo Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND, ngày 05/8/2010 của UBND tỉnh và Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND, ngày 31/12/2011 của UBND tỉnh.

- Phó Chủ tịch và tương đương: Bằng mức 0,80 lần so với mức lương tối thiểu chung (bằng 80% mức thù lao của Chủ tịch hội).

Vậy: Nếu là 1 người đã nghỉ hưu, hiện đang làm trưởng ấp được bầu làm Chủ tịch Hội NNCĐ DC ở xã thì có được hưởng mức phụ cấp 1.0 hay không?

Rất mong nhận được câu trả lời sớm của Sở Nội vụ để chúng tôi có cơ sở vận động tham gia công tác được dễ dàng.

Xin cám ơn. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: