(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phản hồi trả lời của Sở Nông nghiệp việc kiểm tra an toàn thực phẩm
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/11/2017 - 18 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 27/11/2017 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

ngày 22/11/2017, tôi thấy chi cục quản lý chất lượng-Sở nông nghiệp trả lời về kiểm tra an toàn thực phẩm, theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Cơ sở xếp loại B: "kiểm tra định kỳ không thông báo trước" 02 lần/năm/cơ sở, như vậy là "kiểm tra đột xuất" 02 lần/năm/cơ sở phải không?

Theo khoản 3 Chỉ thị số 20/ct-ttg ngày 17/5/2017 của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra quy định "3. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất."

cơ sở tôi không có vi phạm pháp luật, được pháp luật cho phép sản xuất kinh doanh, được xếp loại b, như vậy chi cục quản lý chất lượng-Sở nông nghiệp kiểm tra đột xuất không thông báo trước 02lần/năm/cơ sở theo thông tư 45 của Bộ Nông nghiệp là phù hợp với Chỉ thị của Thủ tướng hay không, thẩm quyền nào cao hơn?phù hợp với phương châm của Thủ tướng không? tôi có một số ý kiến nhỏ.

tôi mong hỗ trợ giúp đỡ các cấp các ngành, hỗ trợ cơ sở tôi ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp thuế cho xã hội, tôi rất cảm ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 01/12/2017 - 08 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Tây Ninh trả lời về: "Kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm" lần 2.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phản hồi trả lời của Sở Nông nghiệp việc kiểm tra an toàn thực phẩm
 Nội dung câu hỏi:

ngày 22/11/2017, tôi thấy chi cục quản lý chất lượng-Sở nông nghiệp trả lời về kiểm tra an toàn thực phẩm, theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Cơ sở xếp loại B: "kiểm tra định kỳ không thông báo trước" 02 lần/năm/cơ sở, như vậy là "kiểm tra đột xuất" 02 lần/năm/cơ sở phải không?

Theo khoản 3 Chỉ thị số 20/ct-ttg ngày 17/5/2017 của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra quy định "3. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất."

cơ sở tôi không có vi phạm pháp luật, được pháp luật cho phép sản xuất kinh doanh, được xếp loại b, như vậy chi cục quản lý chất lượng-Sở nông nghiệp kiểm tra đột xuất không thông báo trước 02lần/năm/cơ sở theo thông tư 45 của Bộ Nông nghiệp là phù hợp với Chỉ thị của Thủ tướng hay không, thẩm quyền nào cao hơn?phù hợp với phương châm của Thủ tướng không? tôi có một số ý kiến nhỏ.

tôi mong hỗ trợ giúp đỡ các cấp các ngành, hỗ trợ cơ sở tôi ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp thuế cho xã hội, tôi rất cảm ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

ngày 22/11/2017, tôi thấy chi cục quản lý chất lượng-Sở nông nghiệp trả lời về kiểm tra an toàn thực phẩm, theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Cơ sở xếp loại B: "kiểm tra định kỳ không thông báo trước" 02 lần/năm/cơ sở, như vậy là "kiểm tra đột xuất" 02 lần/năm/cơ sở phải không?

Theo khoản 3 Chỉ thị số 20/ct-ttg ngày 17/5/2017 của thủ tướng chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra quy định "3. Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm rõ ràng; kết luận thanh tra, kiểm tra phải xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm. Người ra quyết định thanh tra, kiểm tra; trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; công chức thanh tra chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kết luận, làm rõ nguyên nhân, mức độ vi phạm và việc xử lý đối với cá nhân, tổ chức có liên quan theo các dấu hiệu đã được xác định là căn cứ để ra quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất. Không mở rộng phạm vi thanh tra, kiểm tra vượt quá nội dung của quyết định thanh tra, kiểm tra đột xuất."

cơ sở tôi không có vi phạm pháp luật, được pháp luật cho phép sản xuất kinh doanh, được xếp loại b, như vậy chi cục quản lý chất lượng-Sở nông nghiệp kiểm tra đột xuất không thông báo trước 02lần/năm/cơ sở theo thông tư 45 của Bộ Nông nghiệp là phù hợp với Chỉ thị của Thủ tướng hay không, thẩm quyền nào cao hơn?phù hợp với phương châm của Thủ tướng không? tôi có một số ý kiến nhỏ.

tôi mong hỗ trợ giúp đỡ các cấp các ngành, hỗ trợ cơ sở tôi ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, đóng góp thuế cho xã hội, tôi rất cảm ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: