(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nghị định 116 (lần 2)
Người hỏi : Suối Ngô, Tân Châu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/02/2014 - 14 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 17/03/2014 - 14 Giờ 40 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo như cách trả lời của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, tôi thấy chưa thỏa đáng.

Thứ nhất: Sở Tài chính chỉ mới trao đổi với chuyên viên Bộ Tài chính (không có văn bản của Bộ) đã ra văn bản chỉ đạo địa phương cắt chế độ, chính sách cho CBCC xã Suối Ngô, huyện Tân Châu từ tháng 2/2012 đến tháng 12/2013 như vậy có hợp lý không?.

Thứ hai: Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ có nêu danh sách các xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Suối Ngô. (Ở Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới... có tên xã Suối Ngô, nhưng tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định 231/QĐ-TTg chỉ phê duyệt các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010). Nếu nghiên cứu tại Điều 1, Điều 2, Quyết định 231 thì đã thấy rõ xã Suối Ngô vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Tại sau trước lúc ban hành Công văn số 1471/STC-NS ngày 01/10/2012, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh không có văn bản yêu cầu các Bộ có liên quan có văn bản trả lời cho địa phương mà lại ban hành trước, bây giờ mới khắc phục.

Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh nghiên cứu giải quyết chế độ cho CBCC xã Suối Ngô.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 19/03/2014 - 09 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời nội dung câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ:

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, Sở Tài chính trả lời như sau:

Việc nghiên cứu các văn bản Luật, chế độ, chính sách của Trung ương và địa phương là một trong những công việc thường xuyên của các chuyên viên; việc trao đổi nghiệp vụ giữa cơ quan chuyên môn cấp trên và cấp dưới khi gặp vướng mắc trong cách hiểu một nội dung của chính sách luôn diễn ra thường xuyên. Do đó, có một số nội dung vướng mắc không nhất thiết phải đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, để các cán bộ, công chức được hoặc không được thụ hưởng chính sách được thỏa đáng, Sở Tài chính đã có Văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn cấp trên có liên quan trả lời chính thức bằng văn bản để có cơ sở thông báo lại.

Những bức xúc của cán bộ, công chức về việc bị ngưng hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước là chính đáng. Tuy nhiên, chính sách có hiệu lực trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. Cụ thể:

- Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, tỉnh Tây Ninh có 20 xã biên giới được ngân sách Trung ương đầu tư thực hiện Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135) và được phê duyệt theo Quyết định số 1232/1999/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và Quyết định số 120/2002/QĐ-TTg ngày 18/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đến ngày 11/7/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 1.644 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu chưa hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999-2005 vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 (giai đoạn II); trong đó tỉnh Tây Ninh có 15 xã biên giới chưa hoàn thành. Như vậy, đến năm 2006, tỉnh Tây Ninh có 05 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 1999-2005 và 05 xã này không thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

- Đến ngày 23/02/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010, trong đó, tỉnh Tây Ninh có thêm 03 xã hoàn thành (lũy kế có 08 xã hoàn thành).

- Đến ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2405/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; trong đó tỉnh Tây Ninh có 20 xã.

Như vậy, giai đoạn 2014-2015, tỉnh Tây Ninh có thêm 08 xã được bổ sung đưa vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015, bao gồm 05 xã đã được phê duyệt hoàn thành mục tiêu chương trình giai đoạn 1999-2005 và 03 xã hoàn thành mục tiêu chương trình giai đoạn 2006-2010. Riêng đối với 05 xã hoàn thành mục tiêu chương trình giai đoạn 1999-2005, Thủ tướng Chính phủ cũng không phê duyệt thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn (tương tự như 03 xã hoàn thành mục tiêu chương trình năm 2010, trong đó có xã Suối Ngô).

Do đó, sau khi có văn bản trả lời chính thức của cơ quan chuyên môn ở Trung ương, Sở Tài chính sẽ thông báo cho các huyện biết để thực hiện.

Ngoài ra, Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đảm bảo cho cán bộ, công chức cũng đã có Công văn số 989/SNV-XDCQ ngày 05/10/2012 phúc đáp Công văn số 1356/UBND ngày 18/9/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu về thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; trong đó trả lời xã Suối Ngô không còn được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Về chức năng, nhiệm vụ thì Sở Nội vụ là cơ quan có ý kiến chính thức về nội dung này. Do đó, trong trường hợp vẫn chưa thỏa đáng, cán bộ, công chức có thể liên hệ với Sở Nội vụ để được giải đáp./.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nghị định 116 (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Theo như cách trả lời của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, tôi thấy chưa thỏa đáng.

Thứ nhất: Sở Tài chính chỉ mới trao đổi với chuyên viên Bộ Tài chính (không có văn bản của Bộ) đã ra văn bản chỉ đạo địa phương cắt chế độ, chính sách cho CBCC xã Suối Ngô, huyện Tân Châu từ tháng 2/2012 đến tháng 12/2013 như vậy có hợp lý không?.

Thứ hai: Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ có nêu danh sách các xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Suối Ngô. (Ở Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới... có tên xã Suối Ngô, nhưng tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định 231/QĐ-TTg chỉ phê duyệt các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010). Nếu nghiên cứu tại Điều 1, Điều 2, Quyết định 231 thì đã thấy rõ xã Suối Ngô vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Tại sau trước lúc ban hành Công văn số 1471/STC-NS ngày 01/10/2012, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh không có văn bản yêu cầu các Bộ có liên quan có văn bản trả lời cho địa phương mà lại ban hành trước, bây giờ mới khắc phục.

Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh nghiên cứu giải quyết chế độ cho CBCC xã Suối Ngô.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo như cách trả lời của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, tôi thấy chưa thỏa đáng.

Thứ nhất: Sở Tài chính chỉ mới trao đổi với chuyên viên Bộ Tài chính (không có văn bản của Bộ) đã ra văn bản chỉ đạo địa phương cắt chế độ, chính sách cho CBCC xã Suối Ngô, huyện Tân Châu từ tháng 2/2012 đến tháng 12/2013 như vậy có hợp lý không?.

Thứ hai: Theo Khoản 1, Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ có nêu danh sách các xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn, trong đó không có xã Suối Ngô. (Ở Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới... có tên xã Suối Ngô, nhưng tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định 231/QĐ-TTg chỉ phê duyệt các xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010). Nếu nghiên cứu tại Điều 1, Điều 2, Quyết định 231 thì đã thấy rõ xã Suối Ngô vẫn còn là xã đặc biệt khó khăn.

Thứ ba: Tại sau trước lúc ban hành Công văn số 1471/STC-NS ngày 01/10/2012, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh không có văn bản yêu cầu các Bộ có liên quan có văn bản trả lời cho địa phương mà lại ban hành trước, bây giờ mới khắc phục.

Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tỉnh nghiên cứu giải quyết chế độ cho CBCC xã Suối Ngô.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: