(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nộp phí môn bài cho hợp đồng thuê đất 10 năm đã nộp 5 năm nay muốn nộp 5 hết tiền thuế, phí của 5 năm còn lại
Người hỏi : Nông Văn Thắng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/08/2017 - 17 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 08/08/2017 - 10 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

 

- Căn cứ khoản 2, Điều 5, Thông tư 302/2016/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

 

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

2. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

a) Khai lệ phí môn bài

…..

a.2) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

a.3) Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

Vậy em xin hỏi:

 

1. Trường hợp hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong 10 năm và đã nộp cho 5 năm  nay muốn nộp hết 5 năm còn lại thì có phải nộp mức lệ phí môn bài của một năm không?

2. Trường hợp công ty thuê bất động sản của hộ gia đình và có trách nhiệm khai và nộp thuế thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong 10 năm và đã nộp cho 5 năm  nay muốn nộp hết 5 năm còn lại thì có phải nộp mức lệ phí môn bài của một năm không?

 

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 15/08/2017 - 14 Giờ 14 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 2  Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016  của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài quy định:

“Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

2. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

 a) Khai lệ phí môn bài

a.2) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

a.3) Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.”

Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợp hộ gia đình hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

Trường hợp hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi  hộ gia đình này chưa nộp./.

Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nộp phí môn bài cho hợp đồng thuê đất 10 năm đã nộp 5 năm nay muốn nộp 5 hết tiền thuế, phí của 5 năm còn lại
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

 

- Căn cứ khoản 2, Điều 5, Thông tư 302/2016/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

 

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

2. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

a) Khai lệ phí môn bài

…..

a.2) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

a.3) Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

Vậy em xin hỏi:

 

1. Trường hợp hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong 10 năm và đã nộp cho 5 năm  nay muốn nộp hết 5 năm còn lại thì có phải nộp mức lệ phí môn bài của một năm không?

2. Trường hợp công ty thuê bất động sản của hộ gia đình và có trách nhiệm khai và nộp thuế thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong 10 năm và đã nộp cho 5 năm  nay muốn nộp hết 5 năm còn lại thì có phải nộp mức lệ phí môn bài của một năm không?

 

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh

 

 

Em xin hỏi câu hỏi như sau:   

 

 

- Căn cứ khoản 2, Điều 5, Thông tư 302/2016/TT-BTC  ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

 

Điều 5. Khai, nộp lệ phí môn bài

2. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

a) Khai lệ phí môn bài

…..

a.2) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.

a.3) Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

Vậy em xin hỏi:

 

1. Trường hợp hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong 10 năm và đã nộp cho 5 năm  nay muốn nộp hết 5 năm còn lại thì có phải nộp mức lệ phí môn bài của một năm không?

2. Trường hợp công ty thuê bất động sản của hộ gia đình và có trách nhiệm khai và nộp thuế thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong 10 năm và đã nộp cho 5 năm  nay muốn nộp hết 5 năm còn lại thì có phải nộp mức lệ phí môn bài của một năm không?

 

 

Rất mong được Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: